Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3:an bäcken matematik vt 22

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 april 2022

3:an bäcken matematik vt 22

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde:

Vecka:

Nyfikenhetsfråga: 

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Räknar antal barn varje morgon

Hittar siffror och former 

Jobbar mycket med mattehunden 

Lägger pussel, mönster 

Benämner färger för varandra 

Upptäcker lägesord och skapar förståelse för begreppen 

Matematikar med frukten 

De utforskar digitala verktyg för att undersöka och upptäcka matematik     

De har en förförståelse för matematiska begrepp och har upplevt matematik tidigare, de äldre barnen delar med sig av sin kunskap till de yngre barnen och lär varandra.

De yngre barnen tar efter de äldre och gör lika.

De lär av varandra i leken. I vardagliga situationer upplever de mycket matematik vi har matte glasögonen på oss och utmanar barnen i matematik under dagen.

I Bornholm upplever vi matematik tillsammans

Genom vårt värdegrundsarbete ser vi att barnen är trygga med varandra och skapar lärande situationer 

Vi ser att våra mattematikglasögonen har gett resultat i att barnen använder matematiska begrepp i vardagliga situationer samt i leken.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter