Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Numerisk räkning

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Inom dessa kapitel kommer du att få arbeta med tid, statistik och numerisk räkning.

 

VAD

När du har jobbat med detta kapitel ska du:

kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 och tal som slutar på noll.

kunna avrunda tal och använda överslagsräkning.

kunna avläsa och förstå innebörden av bråktal.

 

Ord/begrepp att kunna: 

multiplkation, faktor, produkt, division, täljare, namnare, kvot, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, bråk och andel

 

HUR:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa kapitel 4.

 

Du kommer exempelvis få:

- få ta del av löpande genomgångar i grupp och individuellt. 

- jobba enskilt och i grupp med rutinuppgifter och problemlösning.

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

- träna på att samtala om, förklara och redogöra för begrepp och metoder i par och grupp.

 

BEDÖMNING:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper inom detta område genom att titta på:

  • - din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
  • - din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever.
  • - hur du löser uppgifter på diagnoser och prov.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback