Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Konsten att argumentera i tal och text

Kristinebergskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 11 april 2022

Hur gör du när du verkligen vill uttrycka din åsikt om något viktigt? Ett sätt är att skriva en insändare som är en kortare argumenterande text. Den som skriver argumenterande texter vill övertyga någon annan och få andra att hålla med om den åsikten. Ett annat sätt är att uttrycka sin åsikt muntligt och tala för sin sak. Då gäller det att kunna argumentera för sitt ställningstagande på ett tydligt och övertygande sätt.

Kursplan i ämnet

Syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
* vad som utmärker en argumenterande text.
* redogöra för vad som menas med rubrik, tes, argument, fakta samt slutsats/sammanfattning.
* skriva en argumenterande text där de olika delarna ingår.
* skillnaden mellan fakta och personliga åsikter.
* uttrycka åsikter och argument med en röd tråd, både muntligt och skriftligt
* använda ett varierat språk samt språkliga skrivregler som att kunna använda rätt skiljetecken.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa och arbeta med olika sorters argumenterande text för att få inspiration. Vi går igenom hur en argumenterande text är uppbyggd och vad som kännetecknar de olika delarna. Du ska få träna dig i att argumentera för olika saker både muntligt och skriftligt samt hur du kan formulera egna tankar och åsikter.
Du kommer att få skriva argumenterande texter. Vi kommer också att genomföra olika argumentationsövningar där du får förbereda argument för eller emot ett givet ämne. Du ska även fundera över vilka motargument som din motståndare eventuellt kan ha och hur du ska kunna bemöta dem.

Ur LGR 11 kap 1:
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

Visa vad du lärt dig

Bedömningen sker fortlöpande under läsårets gång. Jag kommer också att bedöma ditt deltagande i den muntliga debatten. Dessutom ska du skriva en argumenterande text utifrån givna kriterier som lämnas in för bedömning enligt matris.

Bedömning

Se bedömningsmatris


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Lpp - argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter