Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

ÅK2 Svenska HT22

Bergviksskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Planen för svenskundervisningen för höstterminen 2022.

Under höstterminen i tvåan kommer vi arbeta med läsinlärning, alfabetet, skrivförmågan och läsförståelse. Vi kommer även arbeta med vokaler, konsonanter, knepiga bokstavsljud och vanligt förekommande kombinationer av bokstäver. Vi kommer arbeta med nivåanpassade material för att utveckla läsförståelse och läsförmågan. Genom olika läromedel kommer vi träna skriva och läsa, samtidigt som vi jobbar på att förstå innehållet i texterna. Utöver detta kommer vi även arbeta med samtal och samtalsstrukturer.

Under terminen kommer vi arbeta både digitalt och manuellt.

Huvudmålet med höstterminen är att barnen ska kunna skapa egna texter, skapa en grundläggande läsförståelse och uppnå 37 ord på H4-testet.

 

Under höstterminen kommer vi arbeta med:
- Alfabetet.
- Vokalerna
- Böcker och texter.
- Läsförståelse.
- Skrivträning.
- Faktatexter.
- Samtal och samtalsstruktur.

 

Vi kommer göra detta genom bland annat: 
- Arbetsblad och arbetshäften.
- Polylino: Klassens kod är hqzf7b om barnen önskar läsa hemma. 
- Lekar.
- Filmer.
- Högläsning.
- Appar däribland Skolplus, Bokstavståget, och Spel-Ett.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Krångliga bokstavsläten