Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Arabiska 7-9

Modersmålsenheten, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Mål:

  • Läsa och analysera olika typer av texter och visa en utvecklad läs uppfattning.
  • Resonera kring likheter och skillnaden mellan modersmålet och svenskan.
  • Träna på synonymer och motsatser för att öka dina ordförråd. 
  • Träna skriva texter med korrekt grammatik och stavning.
  •  Återberätta handlingen och reflektera över innehållet av en vald bok. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

  • Din förmåga att läsa med flyt och förstå textens innehåll.
  • Din förmåga att skriva olika typer av texter med rätt stavning och grammatik.
  • Din förmåga att återberätta innehållet av en bok med anpassat språk. 

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Översättning av och jämförelser mellan ord, begrepp, fraser och texter på modersmålet och på svenska.

Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från olika medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter