Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Entré, svenska för nyanlända A

Sjökarbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Du arbetar med olika genrer i boken Entré, svenska för nyanlända A. Inom varje genre arbetar du med att tala, skriva och läsa. Du kommer också att träna ordkunskap och göra olika skrivövningar. Öva att läsa med flyt och inlevelse.

Återgivande text

Mål att uppnå

Tala: återberätta en händelse i kronologisk ordning och förstå hur en återgivande text är uppbyggd Läsa: läsa och förstå en återgivande text Skriva: med stöd skriva en återgivande text med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning Språkliga drag: kunna använda verb i preteritum, tidsord, dela in text i stycken, förstå hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen. Förmågor: kunna redogöra, skriva stödord och säga vad man tycker om en händelse.

Berättande text

Mål att uppnå

Tala: samtala om budskapet och sammanfatta  med stöd av en berättelsekarta. Läsa: läsa och förstå en berättande text och hur den är uppbyggd. Skriva: Skriva dialog och med stöd kunna skriva en berättande text. Språkliga drag: Kunna använda talstreck, "sägaverb", känna igen huvudordet i nominalfraser, kunna bygga ut ett huvudord till en nominalfras. Förmågor: Kunna sammanfatta och förstå budskapet i en berättande text.

Beskrivande text

Mål att uppnå

Tala: använda ämnesord till området däggdjur och berätta om däggdjur med hjälp av tankekarta. Läsa: läsa, förstå och sammanfatta texter om däggdjur. Skriva: Skriva beskrivande texter med hjälp av tankekarta. Språkliga drag: kunna använda frågeord, verb i presens, komparera adjektiv och kunna använda ordet eftersom. Förmågor: Kunna ställa frågor, jämföra, dra slutsatser och veta vad fakta är.

Instruerande text

Mål att uppnå

Tala: förstå och kunna ge en muntlig instruktion, kunna använda ämnesord som finns i instruktioner. Läsa: Läsa och förstå en instruerande text och dess uppbyggnad. Skriva: med stöd skriva en instruerande. Språkliga drag: verb i imperativ. Förmågor: kunna ställa hypoteser, kunna förstå en bildinstruktion.

Förklarande text

Mål att uppnå

Tala: kunna använda ämnesord och förklara med hjälp av bilder.. Läsa: Läsa och förstå en förklarande text. Skriva: Med stöd att skriva en förklarande text. Språkliga drag: verb i presens, sambandsord som är tidsord och orsaksord. Förmågor: kunna förklara stegvis.

Argumenterande text

Mål att uppnå

Tala: argumentera för och emot. Läsa: läsa och förstå en argumenterande text och hur den är uppbyggd. Skriva: med stöd skriva en argumenterande text. Språkliga drag: sambandsord och adjektivets superlativformer. Förmågor: kunna ta ställning, uttrycka en åsikt och prioritera.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer, meningsbyggnad med huvudsatser och bisatser samt svenska språkets ordföljd i jämförelse med andra språk eleven kan. Textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, skiljetecken och ordklasser.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, omformulera och använda olika språk som resurs.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse. Svenska språkets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. Texternas ord och uttryck.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp i både vardags- och skolspråk. Flertydiga ord, ords inbördes relationer, ords klassificering i över- och underordning samt ords betydelseomfång i jämförelse med andra språk eleven kan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Argumenterande text - motionera mera