Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Gummibandsbil

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Bygga ett fordon som drivs av gummiband.

Uppgift

Vi ska tillverka ett fordon som drivs av en eller två gummiband. Vi kommer även lära oss om transportsystemet och autonoma bilar.

Bedömning - vad och hur

Kunskaper kring hur ingående delar samverkar får att uppnå en fungerande teknisk lösning.
Förtrogenhet med ett undersökande arbetssätt, att eleven systematiskt kan pröva sig fram till en lösning. Kunskaper om transportsystemet och risker vid lagring av data som ex för autonoma bilar. Konsekvenser av val av tekniska lösningar.


Arbetet redovisas genom en film eller en PowerPoint med funktionstest av den färdiga modellen och en redovisningen om hur bilen fungerar, samt vilka svårigheter, erfarenheter man sett under arbetet med modellen. Vi för loggbok enligt arbetsprocessen med text och bilder under arbetets gång.

Undervisning och arbetsformer

Arbetet kommer till stor del vara praktiskt då eleverna skall konstruera varsin fungerande modell.


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback