Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

El och magnetism

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Ni ska under ett antal veckor arbeta med el, magnetism och eldistribution.

Syftet

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Vad (Konkretiserade mål)

 • Vad elektrisk ström är
 • Vad elektrisk spänning är
 • Vad resistans är
 • Vad effekt är
 • Enheterna för ström, spänning, resistans och effekt.
 • Kunna redogöra för sambandet mellan spänning, ström, resistans och effekt.
 • Känna till begreppen, koppla och rita kopplingsschema för seriekoppling och parallellkoppling
 • Känna till sambandet mellan elektricitet och magnetism
 • Förstå varför en säkring bryter strömmen vid överbelastning.
 • Hur och var produceras vår el. Vad har vi för elproducenter.
 • Förstå principen för hur elektricitet uppstår.
 • Hur distribueras elen hem till oss?

Hur (Arbetsmetoder)

 • Lektionsgenomgångar
 • Uppgifter
 • Film
 • Laboration
 • Exittickets
 • Prov

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma:
-   Din förmåga att kunna beskriva och förklara uppgifter utifrån målen vid provtillfället

-  Hur du presterar under laborationerna

-  Din förmåga att självständigt lösa laborationsuppgifter på ett praktiskt prov

-  Dina svar på exittickets

-  Ditt aktiva deltagande under lektionstid


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Matriser i planeringen
Bedömning laborationer
El och magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter