Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Planering Tellus utemiljö

Stjärnan, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 27 juni 2023

Vi vill att alla barnen ska känna sig trygga och våga utforska i vår utemiljö på ett lekfullt och undervisande sätt.

 

1. Undervisningsplanering 

 

  • Vad ska läras ut? Se läroplansmålen längt ner på planeringen

  • Varför? Vi vill skapa goda förutsättningar för undervisning i lek och lärande i vår utemiljö. 

  • Hur ska undervisningen genomföras? En metod för detta är att vara närvarande pedagoger, samt vara lyhörd och uppmärksam på barnens signaler. Vi är närvarande, stöttar barnen i samspel, ger trygghet och utmanar barnen genom problemlösande frågor. Vi vill fånga barnens intressen och utforskar tillsammans med dem. Vår utomhusmiljö erbjuder barnen många olika aktiviteter för undervisning i lek och lärande. Det finns och vi tar även ut olika material för skapande. Gården har stora ytor och mycket grönska, där barnen kan upptäcka, utforska och utveckla sin motorik genom att tex klättra, springa, gräva och cykla. Vi vägleder barnen mot att visa respekt  för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi hjälper till att stimulera barnens upptäckarglädje, lukta, se, höra och känna. Vi uppmärksammar ex fågelkvitter, flygplan, vinden mm, samt väcker nyfikenhet för växter, djur och natur. Alla barn på Tellus ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande på gården och i närområdet. Vi experimenterar på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

 

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras ? Vi ska observera och dokumentera barnens lärande tillsammans med barnen - så att barnen ges möjlighet att upptäcka nya kunskaper och förmågor. Vi använder oss av anteckningar och tillsammans med barnen reflekterar och tittar vi på deras bilder, för att dom ska få upptäcka sitt lärande. Pedagogerna samtalar och reflekterar på vår PUT. Vi använder Unikum.

 

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Undervisningen kommer genomföras i hela barngruppen i olika konstellationer, för att alla barn skall känna sig trygga med varandra.

        •  Av vem?
Förskolläraren har det yttersta ansvaret och tillsammans med arbetslaget genomförs den planerade och           spontana undervisningen, dokumentation på Unikum och skaffa in material.

  • Vad är målet med undervisningen? Målet med undervisningen är att vi ska få en trygg grupp som hjälper varandra. Ha roligt tillsammans och utveckla lust att lära.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback