Skolbanken Logo
Skolbanken

Tillsammans i matematikens spännande värld

Pinjens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Om barnen får hjälp och stöttning med att se leken och sitt utforskande ur ett matematiskt perspektiv kan vi tillsammans hitta nya samband i vardagen.

Vårt verksamhetsmål på Raus Planterings förskolor 2022-2023

  • Barnen ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga och upptäcka matematik i vardagen.

  • Barnen ska få fördjupade kunskaper i att förstå och resonera matematik.

  • Barnen ges möjlighet att utveckla sin lärandeidentitet genom att fördjupa sig över tid i samma aktivitet och uttrycka sitt eget perspektiv och förstå andra.

  • Pedagogerna skapar förutsättningar för barn att fördjupa sig i samma aktivitet och lärande över tid.

Pedagogerna skapar förutsättningar för barn att utveckla sin förmåga att uttrycka sitt eget perspektiv och förstå andras.

Dessa mål kommer vi att arbeta med under så väl planerade undervisningstillfällen som spontana och genom upprepningar.

Vår vardag är fylld av matematik, exempelvis vid rutinsituationer som av/påklädning, dukning, städning osv. Genom att kontinuerligt benämna och visa på matematiska fenomen kopplade till barnens erfarenheter på förskolan kan vi på ett lekfullt sätt öka deras matematiska förståelse.

 

Våra målkriterier är:

1.Barnen ges många möjligheter att utifrån sin nivå upptäcka matematik i vardagen.

2.Barnen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i att resonera matematik.

3.Barnen utvecklar sin läraridentitet genom att försöka förstå andra och uttrycka sig själv.

4.Utveckling av lärandeidentitet pågår när barnen uttrycker sitt eget perspektiv och förstår andras.

 

Vi kommer att arbeta så här:

1. Vi kommer läsa sagan “Grodan blir glad”. Utifrån sagan kommer vi diskutera och utforska vad som flyger och inte flyger. Vi kommer arbeta med TAKK tecken och involvera föräldrarna genom att fråga om olika matematiska begrepp på deras modersmål. Vi kommer arbeta utifrån barnens intresse och bygga vidare på det för att uppmärksamma barnen på matematiken i sin vardag. 

 

2.  Arbeta med olika matematiska begrepp som t.ex LÄTT och TUNG, STOR och LITEN. Vi kommer ta hjälp av en fläkt och våg för att öva på våra matematiska resonemang. Ge barnen tid och utrymme för att fördjupa sina kunskaper.

 

3. Vi kommer att ha 2 st grupper under förmiddagen som turas om att vara ute och inne. Oavsett om barnen är ute eller inne kommer vi undersöka matematiken i vår närmiljö genom att undersöka olika material i olika årstider. T.ex löven blåser av träden och flyger på hösten. Blåsa såpbubblor när det är kallt och varmt ute-vad händer?

 

4. Barnen ska få skapa egna föremål och undersöka om det flyger. Stimulera barnens kreativitet och fantasi. Arbeta på vi-känsla genom att skapa något gemensamt i barngruppen. Pedagogerna ställer öppna frågor som ger utrymme för barns tankar och funderingar. 

 

De här läroplansmålen arbetar vi emot:

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika

lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra,

samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

•förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och

samband mellan begrepp,

 

 

Dokumentationsmetod

Vi använder oss av Ipad-appar-foto-film, vårt dokumentationsverktyg Unikum, Instagram, samt dokumentationer på väggar i form av bilder och egna teckningar.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter