Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bokstavstema

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Vi arbetar tematiskt och i varje tema strävar vi efter att få in förskoleklassens alla ämnen. Vi inspireras av "Bokstavstema i förskoleklassen" av Jessica Ekberg & Monika Lång (2018).

 

Under läsåret i förskoleklass kommer vi att arbeta med veckans bokstav och då gå igenom alfabetets bokstäver A-Ö. Vårt arbetssätt är ämnesövergripande, vilket bidrar till att befästa elevernas kunskaper. Genom detta arbete vill vi ge eleverna bokstavskännedom och väcka ett intresse för skriftspråk och läsning. Att lära känna alfabetets bokstäver med dess bokstavsljud skapar goda förutsättningar för den framtida läs- och skrivutvecklingen. Bokstavsarbetet i förskoleklass ska på ett lustfyllt sätt närma sig skriftspråket och därför använder vi oss av olika arbetsformer så som sång, ramsor, lekar, filmklipp och skapande med olika tekniker. Vi kopplar också arbetet till matematik. För att bygga elevernas taluppfattning och begreppsförståelse använder vi ämnesspecifika begrepp, övar matematik genom praktiska övningar, problemlösning och matematiska resonemang. Vi väver också in läroplanens övriga ämnen i vårt temaarbete. En stor del av arbetet sker genom kooperativt lärande, t.ex. via samarbeten och gemensamma problemlösningar. 

Vi summerar veckan och samtalar om vad vi gjort och använt materialet i väskan till. På detta sätt bidrar vi till att synliggöra lärprocessen för eleven. 

 

Strukturen för bokstavsarbetet återkommer för varje bokstav och bokstavsarbetet innehåller bland annat följande moment:

 • Varje måndag får vi besök av en hemlig gäst/annan inspiration med saker och uppgifter kopplade till veckans bokstav.
 • Genomgång kring bokstaven; vad den heter, hur den ser ut och låter, hur man formar bokstaven
 • Samla ord som börjar på veckans bokstav, koppla ihop bokstav med rätt bokstavsljud
 • Elevdelaktiget genom att komma förberedda med en lista hemifrån med ord som börjar på veckans bokstav. 
 • Eleverna har i början av temat önskat olika ämnen de vill fördjupa sig i.
 • Livet i bokstavslandet och Livet i mattelandet (Urplay.se) 
 • Faktafilmer från SLI.
 • Bokstavsbok där vi tränar på att lyssna på ljud, formar bokstäver, skriver och ritar.
 • Bokstavsbok
 • Olika skapandeuppgifter kopplade till veckans bokstav 
 • Matematikuppgifter som kopplas till veckans bokstav. 
 • Sånger, ramsor och lekar kopplade till veckans bokstav
 • NO- och SOupplevelser, tex. experiment, arbete i utomhusmiljö, närområdet och studiebesök. Dokumenteras i bokstavsboken

 

Du visar intresse och nyfikenhet:

 • Genom att delta aktivt vid arbetstillfällen.
 • Genom att ställa frågor och visar mod genom att våga gissa.
 • Du samarbetar och löser uppgifter tillsammans med dina kamrater eller tillsammans med pedagogen.
 • Du kan svara, berätta och lyssna på dina kamrater.

Läroplanskopplingar

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback