Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Undervisningsplanering för Trollet, Alingsås förskola 2022

Älvdansens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. (Lpfö 18 sid. 6)

TEMAARBETE - ”VEM OCH HENS VÄNNER”

 

Syfte - varför?

Utifrån läroplanens mål, och kommunens satsning kring likvärdig utbildning, så kommer verksamhetens temaarbete kretsa kring barnens nyfikenhet i flera olika ämnen.

 

Mål:

- barnens ska påvisa att de förstår och själva använder sig utav tecken som stöd och bilder

- barnen ska få utvecklat, och breddat, sina sociala relationer med att sätta ord på sina känslor och behov

- barnen ska få lära sig nya rim, ramsor och sånger 

 

Var är vi? (Nuläge)

Nu startar vi upp vårt temaarbete och figuren Vem, och hens vänner, kommer vara med oss under hela läsåret. Vi kommer arbeta med flera ämnen, där vi väljer ut ett ämnesområde per månad.

Barnen kommer delas in i mindre sammanhang, i två olika grupper.

Vi fokuserar på språkutveckling genom att leka med språket, ljuda, lyssna, munmotorik, roliga meningar och knasiga ord, rim, ramsor och sånger.

 

Vart ska vi?

Barnen ska utveckla sina språkljud och sin munmotorik. Genom utökade verktyg för kommunikation vill vi se samspel och samarbete samt självständighet hos barnen.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Med hjälp av figurer, sagoböcker, boksamtal och massor av olika lekar och material, kommer vi arbeta med språket på många olika vis.

 

Med nya läromedel och en förnyad lärmiljö blir barnen nyfikna. Vi främjar arbetet med barnens självständighet genom eget ansvar, ta var på barnens egna initiativ och låta dem utforska - tillsammans med oss pedagoger som medforskare.

Flera ämnesområden kommer beröras under hela läsårets gång. 

Hur ska vi tillvarata barnens tankar i planering och genomförande? Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 Pedagogerna kommer dokumentera i UNIKUM och barnen kommer äga en projektvägg inne i verksamheten. En levande Projektvägg som förändras över tid. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback