Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

VVK Block 1 Vi blir en grupp

Solgatans förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 16 september 2022

BLOCK 1 SEPTEMBER-OKTOBER 2022 - VI BLIR EN GRUPP

 

Terminsstart

  Hur ser barngruppens sammansättning ut

 •           25 barn i åldrarna 3-5 år

Personaltäthet och pedagogernas kompetens

 • 2 förskollärare
 • 1 barnskötare
 • 1 fritidspedagog
 • 1 förskollärarassistent

Var är vi/Nulägesbeskrivning

 

    Vilka förutsättningar har vi

 • Vi använder oss av inne/ute/närmiljön.
 • Vi har 4st "arbetsgrupper" för att kunna tillgodose barnens intresse och delaktighet.           

       Vad visar barnen intresse för

 •  Barnen visar intresse för lek både ute och inne, spel, konstruktion, sång, skapande, böcker och samlingar.

 

       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu

 • Vi pedagoger ser att det finns ett behov av att vi är nära barnen i deras sociala samspel. Vi behöver stötta dem i kommunikationen och även i konfliktsituationer.
 • Vi ser att det finns ett behov av att tillhöra ett sammanhang, en grupp av kompisar.
 • Det finns behov av att utveckla barnens empatiska förmågor.

    

       Lärmiljöer

 

 • Vi arbetar med gruppstärkande övningar och samarbetslekar där barnen lär sig att se och lyssna på varandra
 • Vi i arbetslaget skapar och ger förutsättningar för föränderliga lärmiljöer/mötesplatser för barnen, där vi vuxna är närvarande.
 • För att ge barnen begrepp i ämnet (vi blir en grupp) kommer vi pedagoger att aktivt använda oss av ord som tillsammans, samarbete, hjälpa, kompis, vän, känslor m.m.

 

       Arbetslagets olika kompetenser

 • Vi pedagoger är bra/duktiga på att se och möta varje barns behov. Vi ger dem stöd och vägledning i det vardagliga och i de planerade aktiviteterna utefter de förutsättningar vi har på avdelningen.

       Hur dokumenterar vi för barnen

 • Unikum lärlogg 
 • Viss väggdokumentation, där barnen kan se - prata om - fråga om.

 

Vart ska vi

            Barnkonventionen 

 • Artikel 2:Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

      Hur synliggörs det i utbildningen

 • Gruppstärkande lekar, samarbetsövningar.
 • I värdegrundsarbetet använder vi oss bl.a. av "Kompisböckerna".

 

 Kommunmål 

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

 

       Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

 • Vi vill att barnen ska utveckla det sociala samspelet i gruppen, att de ska få tillitsfulla relationer.
 • Vi vill att barnen ska utveckla hänsynsfullt förhållningssätt mot både barn och vuxna.
 • Vi vill stärka varje individs självkänsla. Stärka tron på sig själv och sin förmåga.
 • Vi vill att alla på avdelningen ska ha roligt och känna glädje tillsammans

 

       Vad ska vi undervisa om

 • Tillsammans funderar vi över hur en bra kompis är och hur man gör för att skaffa en kompis. 

 

       Hur ska undervisningen ske

 • Vi delar in barnen i mindre grupper vid vissa aktiviteter.
 • Vi kommer att ha samling med hela gruppen vid andra tillfällen. 

 

-Planerad undervisning

Gruppstärkande lekar, namnlekar, samarbetsövningar, skapande aktiviteter, läsa böcker m.m.

 

-Spontan undervisning

Vi pedagoger ställer öppna frågor utan något rätt eller fel. Vi förstärker och uppmuntrar då barnen hjälper varandra, eller bjuder in till lek.

 

  Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet

 • Barnen är välkomna med idéer i de olika momenten.
 • Barnen uppmuntras att komma med idéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter