Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

LPP 4-6

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Modersmålet är av avgörande betydelse för elevens kulturella identitet. Modersmålsundervisningens syfte är att främja elevernas utveckling till flerspråkighet, jämförande och förhållningssätt till kulturer och språk.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska jobba med att forska och förstärka ordförrådet på polska, genom att ha olika tema.  Syftet är att eleverna skall utveckla sin språkförmåga genom formuleringar, åsikter, jämförelse, tankar i olika slags texter. Vi ska utveckla lässtrategier för att tolka texter, anpassa texter efter innehåll och strategier för att skriva texter. 

Syfte och metod

Syftet med modersmålsundervisningen på polska är att anges möjlighet till eleverna att utveckla sin språkförmåga, modersmålets uppbyggnad, formulera egna åsikter, tankar, känslor genom drama eller bild, kunskaper om kulturer och traditioner där modersmålet talas. Vi ska arbeta cirkelmodellen, grupp arbete, egen arbete samt individuella presentationer.

Vi kommer att använda oss av en del häften med övningar, en del material från internet, filmer, böcker, spel mm!

 

Bedömning

Jag bedömer följande:

  • Uttrycker dig muntligt och deltar aktivt i samtal och diskussioner
  • Förmåga att läsa olika texter, tolka och prata om budskap i texter, skriva och använda vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver.
  • Förmåga att jämföra och översätta
  • Förmåga att jämföra dina egna erfarenheter och förhållandet i Sverige

Kopplingar till läroplanen

·       Syfte

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ml

·       använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Ml

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Ml

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Ml

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Ml

·       reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Ml

Matriser

Ml

 Modersmål Makedonska åk 4 - 6 läsåret 2022/23

 

Nivå 1

Ingångsnivå ÅK 4

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

ÅK 6

UTTRYCKA SIG I TAL

Kommunicera

Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby

Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår

Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår

Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig

Gör begripliga presentationer för olika mottagare

SAMTALA och FÖRSTÅ

Kommunicera

Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen

Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman

Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner

Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner

Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter

TOLKA och FÖRSTÅ TAL

Kommunicera

Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar

-

Kan uppfatta innehållet i korta tv/Internet-filmer där en berättarröst beskriver bilderna

-

Kan tolka och förstå värdeladdningen och nyanser i ord och begrepp

UTTAL och SATSMELODI

Kommunicera

Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken

-

Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans

Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans

Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans

MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER

Kommunicera

Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt

-

-

-

Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren/texten kommer från olika delar av språkområdet.

LÄSA

Formulerar det viktigaste med egna ord

Kan läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter från olika medier

Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna.

Behärskar olika lässtrategier och kan välja rätt strategi beroende på syftet med läsningen och text typ

Kan kommentera centrala delar i texten med viss koppling till sammanhanget

SKRIVA

Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta

Kan välja rätt strategi för att kunna skriva texter av olika slag

Behärskar olika skrivstrategier

Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag

Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser med bra uppbyggnad och en viss språklig variation

SKRIVA/STAVNING

Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande elevnära ord som stavas ljudenligt

Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt

-

Förstår att vissa ord har avvikande stavning

Klarar att stava elevnära, vanligt förekommande ord utan ljudenlig stavning

HJÄLPMEDEL VID SKRIVNING

-

Förstår hur man kan använda olika typer av ordböcker, t.ex. tvåspråkig ordbok, enspråkig ordbok, synonymordbok, bildordbok mm.

Kan använda olika typer av ordböcker, t.ex. för att slå upp synonymer och motsatsord

Vet om vilka andra hjälpmedel för stavning och ordens betydelse finns, t.ex. stavningskontroll i datorn, webbaserade hjälpmedel, böcker med skrivregler mm.

Kan använda andra hjälpmedel för att kontrollera stavningen och ordens betydelse

JÄMFÖRA SKRIFTSPRÅK

-

Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken, olika form på tecken i ordet

Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil Kan jämföra talspråk/skriftspråk

Kan jämföra modersmålets och svenskans ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb

Kan genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

LEKTIONSINNEHÅLL

 

Nivå 1

Ingångsnivå ÅK 4

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

ÅK 6

BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER

Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor

Kan använda informationen som finns i en text i en diskussion

Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden i en diskussion

Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta

Kan anpassa presentationens innehåll efter olika mottagare, som t.ex. yngre syskon, klasskamrater eller läraren

SKÖNLITTERATUR, LYRIK, SAGOR OCH MYTER

Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde

Har hört eller läst några berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

Kan berätta om livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika tider inom modersmålets språkområde

Kan berätta livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika områden inom modersmålets språkområde

Kan beskriva texternas innehåll och deras typiska drag, samt ord och begrepp

TEXTERS OLIKA FORMER

Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.

Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst

Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext

Kan skilja på olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.

Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer som t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.

RELATIONEN TILL TEXTEN

-

Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen

Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, myt mm.

Har egna åsikter kring en text och kan formulera dem.

Kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om samtalsinnehållet och egna erfarenheter

TRADITIONER och HÖGTIDER

Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet

Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner

Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser

Kan berätta om egna erfarenheter kring traditioner, seder och kulturella uttryck från modersmålets språkområde och Sverige

Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden

SKOLGÅNG

-

Vet hur en skoldag ser ut för en jämnårig i de områden där modersmålet talas.

-

Vet hur skolsystemet ser ut i de områden där modersmålet talas

Kan jämföra olika skolsystem från modersmålsområden med det svenska skolsystemet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback