Skolbanken Logo
Skolbanken

Granen mål 22/23

I Ur och Skur Kråkans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 23 september 2022

Språk och natur

Högläsning - Vi delar barnen i 2 grupper och läser böcker som vi valt samt "Vännerna i Kungaskogen". Vi läser även flanosagor där barnen kan vara med att hitta rätt bild till texten samt berätta vad som finns på.  

Veckans bokstav - för att barnen ska känna igen de olika bokstäverna och vad olika ord börjar på.

Praxis - Vi har börjat introducera praxis för de yngre barnen samt att de barn som ej sover har praxisövningar 1 gång i veckan som vila.

 

Begrepp t ex Naturvetenskapsverb: Rulla. Vi utforskar ordet på olika sätt. T.ex rullar med kroppen på olika ytor för att sedan rulla olika material i exempelvis rutschbanan. 

lägesord: På - över - under - bredvid. Vi fortsätter låna böcker från bokbussen som handlar om olika lägesord. Vi benämner dagligen vart någonting ska vara i samtal med barnen ex. skorna ska stå - På hyllan.

 

Rim och ramsor: Vi ska börja med klappramsor, t.ex barnens namn för att de ska lära sig stavelser. - Samling innan utgång.

 

Natur t ex Växter och djur: Dagligen i flera olika situationer. Ex när vi hittar grodor i gräset.

Samband i naturen: Knopp 1 gång i veckan.

allemansrätten: Knopp 1 gång i veckan samt att vi ofta pratar om att man ska vara rädd om naturen och de djur som lever i den.

 

Värdegrund: Alla är lika mycket värda. Vi jobbar dagligen med att alla ska få vara med och hur man ska vara mot varandra. Vännerna i Kungaskogen blir ett verktyg i detta arbete.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback