Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal och räkning år 7

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 30 september 2022

I det här kapitlet får du lära dig : - hur vårt talsystem är uppbyggt -uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform - samband mellan de olika sätten att uttrycka tal - utföra beräkningar med olika sorters tal - lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt -göra avrundningar - använda överslagsräkning - förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Syftet med undervisningen

 

Målet med arbetsområdet är att få kunskap och kännedom om:

 • Att kvoten av två heltal kan uppfattas som andel, som en division eller som ett förhållande(proportionalitet) tex 9/12= 3/4= 0,75 , 3:4
 • Att olika bråk kan beteckna samma tal tex 2/3 = 6/9
 • Skillnaden och relationen mellan positiva heltal, bråktal, algeriska tal och tal som i decimalform har en oändlig följd av decimaler.
 • Storleksordna heltal och tal i bråkform och decimalform
 • Räkna uppåt och neråt med rationella tal tex 0,2, 0,6, 1,0
 • Avvända tal i vardagliga och matematiska situationen

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer:


Du bedöms hur du jobbar med uppgifterna inom Tal och räkning utifrån följande kunskaper:

 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang
 • Problemlösning
 • Kommunikation

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • Enskilda muntliga genomgångar
 • Göra praktiska övningar, spel m m
 • Diskutera och resonera gemensamt
 • Arbeta i läroboken enskilt 

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matriser i planeringen
Kapitelmatris tal Prio år 7
Kapitelmatris tal Prio år 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback