Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Generella förmågor

Skapad 2012-10-31 13:16 i Östlyckeskolan Alingsås
Matrisen utgår ifrån den bilaga som finns i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna. Matrisen utgår ifrån tolkningen att begreppet Underbyggda resonemang betecknar alla typer av förmågor som kräver att resonemanget beläggs med ämnesfakta, t ex  Slutsatser  Förklaringar  Argumentationer  Bedömningar och värderingar  Konsekvensbeskrivningar  Beskrivningar av samband och kopplingar För att bedöma kvaliteten på dessa förmågor kan bedömningsaspekterna logik, saklighet, aspekter/perspektiv och resonemangskedjor användas.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia Religionskunskap SO (år 1-3)

En matris som visar de generella förmågor för se samhällsorienterande ämnena i grundskolan.

Arbeta med källor

- E C A
Aspekt 1
Olika typer av källor, t ex bilder, grafer, statistik, kartor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder med handledning olika typer av källor
Använder olika typer av källor.
Tolkar och använder olika typer av källor på ett effektivt sätt
Aspekt 2
Antal källor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder en källa
Bygger en del av sitt arbete på minst två olika källor.
Kopplar i sitt arbete samman information från olika källor.
Aspekt 3
Värdera källor och information
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
För inget resonemang om källornas lämplighet eller trovärdighet.
Motiverar till viss del varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga
Motiverar klart och tydligt varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga.
Aspekt 4
Avskrift eller eget språkbruk
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven visar förståelse för en källa och skriver av den.
Avskrifter eller omformuleringar förekommer. Formulerar den egna förståelsen, men arbetet följer den ordning och struktur som finns i källorna.
Formulerar den egna förståelsen och arbetet har en egen ordning och struktur som inte är bunden till den som finns i källorna.

Beskriva sammanhang / företeelser

- E C A
Aspekt 1
Beskriva, redogöra, sammanfatta, berätta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ett försökt till att sammanställa fakta till en sammanfattning.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivs i stora drag.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget tydligt framgår.
Aspekt 2
Belysa med exempel
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ger inga exempel.
Använder exempel Exemplen är för få eller för många.
Använder exempel så det blir lättare för läsaren att förstå innehållet. Det finns en balans mellan detaljer och helhet
Aspekt 3
Urval av fakta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
De fakta som valts ut och används är relevanta men något knapphändiga för uppgiften
De fakta som valts ut och används är relevanta men detaljer som skulle ha gett arbetet ett större bredd och djup har utelämnats.
De fakta som valts ut och används är relevanta. Allt väsentligt för sammanhanget är medtaget.

Föra under-byggda resonemang

- E C A
Aspekt 1
Logik / relevans
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet relevanta eller logiska.
Resonemangen är till viss del relevanta eller logiska.
Resonemangen är helt och hållet relevanta eller logiska.
Aspekt 2
Fakta och saklighet
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet underbyggda av fakta, alternativt bygger de på subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Resonemangen underbyggs till del av fakta, alternativt kan det förekomma subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Alla resonemang är till alla delar underbyggda av fakta.
Aspekt 3
Perspektiv /aspekter
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget utgår ifrån ett perspektiv eller en aspekt.
Resonemanget utgår ifrån några olika perspektiv eller aspekter
Resonemanget utgår ifrån flera olika perspektiv eller aspekter.
Aspekt 4
Resonemangs-kedjor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget byggs upp i ett led / ett steg.
Resonemanget byggs upp i några led / några steg.
Resonemanget byggs upp i flera led / flera steg.

Användningen av fakta, begrepp, teorier och modeller

- E C A
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder många begrepp i sina resonemang. Förståelse för begreppens innebörd framgår inte.
Använder relevanta begrepp, teorier och modeller i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Använder flera begrepp, teorier och modeller som är relevanta för sammanhanget i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: