Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Mattespanarna kapitel 3 bok 4A

Skapad 2012-11-08 14:48 i x Backaskolan Ystad
Olika geometriska figurer, beräkning av omkrets.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Här kan du se vad som bedöms inom geometriområdet och vad du kan sträva mot.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkle och olika månghörningar.
  • Ma
  • Ma  4-6
Eleven benämner rätt figurer och kan rita figurerna, även med bestämda längder. Ex: rita en rektangel med sidorna 2 cm och 4 cm.
Eleven kan beskriva olika geometriska figurers egenskaper.
  • Ma  4-6
Eleven beskriver enkla samband. Ex: En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven beskriver skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt, samt egenskaper. Ex: Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att i kvadraten är alla sidor lika långa.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven mäter längder
  • Ma  4-6
Eleven mäter längder i enheter, mm, cm, dm och m samt ritare en sträcka med given längd.
Eleven ska förstå begreppet omkrets och kunna beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer.
  • Ma  4-6
Eleven beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar. Ex: Sidan på en kvadrat är 4 cm. Hur stor är omkretsen?
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd. Ex: En rektangel har omkretsen 14 cm. Ge två förslag på hur den skulle kunna se ut.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor. Ex: Omkretsen av en rektangel är 180 cm. Den ena sidan är 10 cm längre än den andra. Hur länga är sidorna?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda strategier i problemlösning.
Eleven löser enklare problem. Ex: Hur mycket kostar stängslet, om hon behöver 12 meter och det kostar 10 kr per meter?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex: Hur många stolpar behövs längs en 20 meter lång kant, om stolparna ska sitta med 2 meters mellanrum?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningstrategi och bedömer rimligheten. Ex: Hur många kvadrater och trianglar behövs för att fortsätta ett tio meter långt mönster?

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven beskriver enkla samband. Ex: En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Eleven resonerar kring olika lösningar och beskriver mer avancerade samband. Ex: De två motsatta sidorna i en rektangel är alltid lika långa.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex: Vilken metod tycker du är den bästa för uppgifter?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: