👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Matte - åk 1

Skapad 2012-12-05 16:21 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1 E Toråsskolan Läsåret 2012-2013
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att:
du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.
du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
du får uppleva och upptäcka matematik som mönster, former och samband.
du får formulera och lösa problem på olika sätt och förklara hur du tänker.
du blir säker på matematiska begrepp och arbetssätt, till exempel att räkna.
du förstår och kan använda mattespråket, det vill säga siffror och tecken.
du får ta del av matematikens historia.

Läs matrisen så här:
Rutor som har blivit färglagda är moment som du visat att du klarar. De rutor som inte har någon färg är sådant som du har kvar att lära dig framöver. Det kan ibland också vara saker du kan, men ännu inte fått möjlighet att visa. Vissa saker börjar vi inte jobba med förrän på vårterminen. Tänk på att matrisen är för hela årskurs 1. Kolumnen till höger är kunskapskraven för årskurs 3 enligt läroplanen. Den finns med för att visa våra långsiktiga mål.

På väg mot målet för åk 1
Vårt mål för slutet av åk 1
Kunskapskrav för åk 3 enl. Lgr11
Problemlösning
 • Ma
Du deltar med stöd av kamrat eller vuxen vid gemensam problemlösning. Du uttrycker på något sätt , med stöd av kamrat eller vuxen, hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig.
Du deltar aktivt vid gemensam problemlösning. Du uttrycker på något sätt hur du tänkt eller gjort och om lösningen kan vara rimlig.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
På väg mot målet för åk 1
Vårt mål för slutet av åk 1
Kunskapskrav för åk 3 enl. Lgr11
Använda begrepp
 • Ma
Du använder, med stöd av kamrat eller vuxen, några matematiska begrepp i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några matematiska begrepp i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Visa och beskriva begrepp
Du visar, med stöd av kamrat eller vuxen, begreppens egenskaper med handling, konkret material, bilder eller symboler.
Du visar begreppens egenskaper med handling, konkret material, bilder eller symboler.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Samband mellan begrepp
Du ger, med stöd av kamrat eller vuxen, även något exempel på hur begrepp relaterar till varandra, till exempel addition och subtraktion liksom fler än och färre än.
Du ger även något exempel på hur begrepp relaterar till varandra, till exempel addition och subtraktion liksom fler än och färre än.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Talkamraterna 0-10
Du delar, med stöd av kamrat eller vuxen, upp alla tal, i talområdet 0-10 (talkamraterna).
Du delar upp alla tal i talområdet 0-10 (talkamraterna).
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Talen 0-100
Du visar, med stöd av kamrat eller vuxen, förståelse för hur talen 0-100 kan delas upp i talsorterna ental och tiotal. Du visar säkerhet för siffrans värde i tal 0-100.
Du visar förståelse för hur talen 0-100 kan delas upp i talsorterna ental och tiotal. Du visar säkerhet för siffrans värde i tal 0-100.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Hälften och dubbelt
Du visar, med stöd av kamrat eller vuxen, hälften och dubbelt i konkreta sammanhang.
Du visar hälften och dubbelt i konkreta sammanhang.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Geometri

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
På väg mot målet för åk 1
Vårt mål för slutet av åk 1
Kunskapskrav för åk 3 enl. Lgr11
Känna igen och namnge geometriska former
 • Ma
Du känner igen och kan med stöd av kamrat eller vuxen namnge några geometriska former tex. triangel, cirkel, rektangel, kvadrat, pyramid, kub, klot, kon eller rätblock.
Du känner igen och kan namnge några geometriska former tex. triangel, cirkel, rektangel, kvadrat, pyramid, kub, klot, kon eller rätblock.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Använda geometriska begrepp och lägesord
Du använder med stöd av kamrat eller vuxen grundläggande geometriska begrepp och lägesord i konkreta vardagliga sammanhang.
Du använder grundläggande geometriska begrepp och lägesord i konkreta vardagliga sammanhang.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Konstruera och rita geometriska former
Du konstruerar eller ritar några vanliga geometriska figurer, t.ex. triangel, cirkel, rektangel, kvadrat, med stöd av kamrat eller vuxen.
Du konstruerar eller ritar några vanliga geometriska figurer, t.ex. triangel, cirkel, rektangel, kvadrat,
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Räkning

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
På väg mot målet för åk 1
Vårt mål för slutet av åk 1
Kunskapskrav för åk 3 enl. Lgr11
Förståelse för räknesätten
 • Ma
Du visar, i samarbete med vuxen eller kamrat, förståelse för innebörden av räknesätten + och – i vardagliga sammanhang.
Du visar förståelse för innebörden av räknesätten + och – i vardagliga sammanhang.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Mattespråket (siffror och symboler)
Du använder, med stöd av kamrat eller vuxen, "mattespråket" inom talområde 0-10, d.v.s. siffor samt tecknen +, - och = Du uttrycker sig på mattespråk, med text och med matematisk bild eller handling, till en räknesaga i samarbete med kamrat eller vuxen. Du använder likhetstecknet som en våg i arbete tillsammans med vuxen eller kamrat.
Du använder "mattespråket" inom talområde 0-10, d.v.s. siffor samt tecknen +, - och = Du uttrycker dig på mattespråk, med text och med matematisk bild eller handling, till en räknesaga. Du använder likhetstecknet som en våg.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Huvudräkning
Du räknar talkombinationer + och - inom talområde 0-10 med stöd av vuxen, kamrat och/eller konkret material.
Du behärskar samtliga talkombinationer + och - inom talområde 0-10.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.

Mätning

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
På väg mot målet för åk 1
Vårt mål för slutet av åk 1
Kunskapskrav för åk 3 enl. Lgr11
Längd, massa och volym
 • Ma
Du visar viss förståelse för principen för mätning av längder, massor och volymer samt begrepp kopplade till mätningar. Du gör mycket enkla uppskattningar och jämförelser med stöd av kamrat eller vuxen.
Du visar viss förståelse för principen för mätning av längder, massor och volymer samt begrepp kopplade till mätningar. Du gör mycket enkla uppskattningar och jämförelser.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
Du utför, tillsammans med kamrat eller vuxen, mycket enkel mätning och uppskattning av tid t.ex. analog hel- och halv timma samt känner till några vanliga enheter för att mäta tid.
Du utför mycket enkel mätning och uppskattning av tid t.ex. analog hel- och halv timma samt känner till några vanliga enheter för att mäta tid.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Matematiska samtal
 • Ma
 • Ma
Du uttrycker dig, med stöd av kamrat eller vuxen, på mattespråk, med text och matematisk bild eller handling, till en räknesaga. Du deltar som lyssnare i samtal kring olika lösningsförslag, t.ex. vid problemlösning.
Du uttrycker dig på mattespråk, med text och med matematisk bild eller handling, till en räknesaga. Du deltar i samtal kring olika lösningsförslag, t.ex. vid problemlösning.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Tabeller och diagram
 • Ma
Du gör och avläser enkla stapeldiagram, med stöd av kamrat eller vuxen, utifrån sorteringsövning eller undersökning.
Du gör och avläser enkla stapeldiagram utifrån sorteringsövning eller undersökning.
Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Mönster
 • Ma
Du upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror, med stöd av kamrat eller vuxen.
Du upptäcker, följer och beskriver ett enkelt mönster av färg, form eller siffror.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.