Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivutveckling- Nya språket lyfter, LGR11 SV/SVA

Skapad 2013-09-05 14:37 i Södra skolan Falun
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna, A-F, i Nya språket lyfter. Efter Skolverkets senaste upplaga ht-12 Tjänstegaranti för vad eleverna minst ska nått i sin läs- och skrivutveckling efter sitt första skolår i Kunskapsstaden Helsingborg är utmarkerat.
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan....
¤ läsa och förstå ¤ skriva så andra kan förstå ¤ tala så andra förstår ¤ delta i samtal

LÄSA OCH SKRIVA

A1
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A2
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
A3
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
A4
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
AVSTÄMNING A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet).
B1
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag kan skriva ord och korta texter MÅL - efter sitt första skolår.
B2
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om MÅL - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
B3
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
B4
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
AVSTÄMNING B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning).
C1
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
C2
Jag läser olika slags av texter ofta och regelbundet.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
C3
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C4
----
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
AVSTÄMNING C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar).
D1
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D2
Eleven använder varierade sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven använde ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D3
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
E1
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som neingsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E3
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
AVSTÄMNING E
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl som typ av text.
F1
Eleven använder kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven behärskar användningen av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F2
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven behärskar användningen av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F3
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
AVSTÄMNING F
Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

TALA OCH SAMTALA

Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: