Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutvecklingsmatris åk 4-6 ZickZack Läsrummet

Skapad 2013-09-15 21:04 i Gruvrisskolan Falun
Denna läsutvecklingsmatris är utformad av författarna till läromedlet ZickZack Läsrummet från Sanoma Utbildning. Matrisen är utarbetad utifrån Lgr 11 och ZickZack Läsrummet och är inte tänkt som en betygsmatris utan som ett stöd för lärarens kartläggning av elevernas läsutveckling. Matrisen är indelad i fyra sektioner - Flyt, Förståelse, Ord och begrepp samt Attityd till läsning, och de olika sektionerna är uppdelade i fyra faser - Börjar, Utvecklar, Behärskar och Utvidgar. Fas fyra (Utvdigar) nås av de elever som inte bara tagit till sig undervisningen, utan som på eget initiativ utvidgar sin läsförmåga genom att läsa, återge, tolka, värdera och föra resonemang kring böcker och texter på en för ålsdersgruppen avancerad nivå. Om ni gör några ändringar i matrisen ber vi er vänligen att döpa om den samt ange detta i er beskrivning, så att det tydligt framgår att det är en kopia och inte originalet som hör till ZickZack Läsrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Denna läsutvecklingsmatris är utarbetad av författarna till ZickZack Läsrummet utifrån Lgr 11 och är inte tänkt som en betygsmatris utan för att ge dig som elev en tydlig bild av var du befinner dig kunskapsmässigt och vad nästa steg i din utveckling är.

Matrisen är uppdelad i fyra sektioner - Flyt, Förståelse, Ord och begrepp samt Attityd till läsning. Varje sektion delas in i fyra faser - Börjar, Utvecklar, Behärskar och Utvidgar. Om du befinner dig i fas ett (Börjar) eller två (Utvecklar) betyder det att du håller på att utveckla förmågan, i fas tre (Behärskar) behärskar du den och i fas fyra (Utvidgar) utvecklar du på eget initiativ förmågan ytterligare, genom att till exempel läsa, återge, tolka, värdera och föra resonemang kring böcker och texter på en för din ålder avancerad nivå.

Flyt

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar.
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

Förståelse

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättesle, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt.
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med viss stöttning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldersgruppen avancerad sakprosatext.
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t ex ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser - d v s förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/eller historiska händelser i världen.
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.

Ord och begrepp

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Ordförståelsestrategier
Förmåga att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp.
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv, men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; drar slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen.
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför.

Attityd till läsning

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Läsvanor
När eleven läser.
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser.
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: