👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Biologi Sinntorpsskolan 7-9

Skapad 2013-11-17 21:07 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
En generell matris för biologi år 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi

De förmågor som bedöms inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som ej behandlas än.

Biologi 7-9

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka, värdera och använda information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Praktiskt arbete
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av praktiskt arbete
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Människa och miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge förklara och visa på samband mellan centrala naturvetenskapligaupptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapligaupptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
I nedanstående ämnesområden har eleven möjlighet att visa förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier - Ekologi
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp med hjälp av biologins begrepp, modeller och teorier på en grundläggande nivå.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp med hjälp av biologins begrepp, modeller och teorier på en god nivå.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp med hjälp av biologins begrepp, modeller och teorier på en mycket god nivå.
Begrepp, modeller och teorier - Evolution
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier Människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom som rör celler, organ, och organsystem och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom som rör celler, organ, och organsystem och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom som rör celler, organ, och organsystem och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier Genetik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier Sex och samlevnad
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppensbyggnad och funktion med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.