👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris enligt "Nya språket lyfter!"

Skapad 2014-02-18 16:22 i Hällevadsholms skola Munkedal
Bedömningsmatris från Skolverkets "Nya språket lyfter" Används från F- klass till åk 6
Grundskola 1 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris i svenska och SVA, baserad på Skolverkets "Nya språket lyfter" för åk F-6.

LÄSA OCH SKRIVA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Avstämning
A Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
(Avstämning A) Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
A Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B Läsa
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
(Avstämning B) Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. (Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning.)
B Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
C Läsa
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
(Avstämning C) Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse, både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.)
C Skriva
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
D Läsa
.
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
(Avstämning D) Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse.)
D Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrat mina texter när det behövs.
Jag skriver samman-hängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och stycke-indelning.
E Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelse.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl syfte som typ av text.
(Avstämning E) Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelse-strategier beroende på såväl syfte som typ av text.
E Skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som menings-byggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
F Läsa
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelse-strategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
(Avstämning F) Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
F Skriva
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, menings-byggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar