Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter SKRIVA F-5 A-E

Skapad 2014-04-01 16:46 i Rösjöskolan Sollentuna
Nya språket lyfter: Skriva punkterna A-E i nedbruten form.
Grundskola F – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Nya språket lyfter: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
A:1
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan berätta genom att rita och måla, för hand eller på datorn.
Jag försöker skriva på "eget sätt".
A:2
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag skriver mitt namn.
Jag kan skriva av bokstäver och ord som finns runt omkring mig.
A:3
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag vet från vilket håll man skriver.
Jag kan flera bokstävers namn och vet hur de låter.
Jag kan skriva flera bokstäver.
A:4
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Jag försöker skriva så att andra förstår.
Jag försöker skriva listor och korta meddelanden för att jag vill.
Jag försöker skriva meningar.
Avstämning A
B:1
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag försöker skriva texter för att berätta något för hand eller på datorn.
Jag kan skriva en text till en bild.
Jag förstår att en text kan delas upp i ord och meningar.
Jag kan skriva enkla småord rätt.
B:2
Jag använder alla bokstäver och skriver för hand så att andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och enkla texter för hand.
Jag kan stava några vanliga ord.
Jag kan skriva en kort text med enkel handling.
Jag kan skriva så att andra kan läsa.
B:3
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag vet och kan visa att en mening börjar med stor bokstav och avslutas med en punkt.
Jag använder även frågetecken och utropstecken ibland.
B:4
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Jag kan använda olika texter som hjälp när jag skriver.
Jag kan använda tankekartor som hjälp när jag skriver.
Jag pratar med andra om hur man skriver olika slags texter.
Jag är intresserad av att förbättra min text när jag skriver för hand och på datorn.
Avstämning B
C:1
Jag skriver berättelser med inledning händelseförlopp och avslutning.
Jag skriver lite längre texter för hand eller på dator, så att andra kan läsa och förstå. .
Jag kan skriva en text med tydlig handling med inledning, händelse-förlopp och avslutning
C:2
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan stava vanliga ord och vet att det finns olika regler för stavning.
Jag prövar att använda olika regler för stavning.
Jag frågar kamrater eller lärare om hur ord stavas.
Jag rättar ord i mina texter på eget initiativ, eller efter respons (feed back) från lärare och kamrater.
Jag kan alfabetisk ordning.
C:3
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord, så att andra förstår.
Jag använder mina tidigare kunskaper och ställer egna frågor.
Jag söker och kan hämta information från tex. internet eller faktabok.
C:4
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Jag planerar och organiserar min text tex. med hjälp av tankekarta.
Jag kan med säkerhet skapa en text med tydlig inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Jag kan med säkerhet använda stor bokstav, punkt och frågetecken i mina egna texter.
Jag ändrar texten efter att ha läst igenom den själv.
Jag bearbetar och ändrar texten efter andras råd.
Avstämning C
D:1
Jag kan stava vanliga dubbeltecknade och ljudstridiga ord rätt.
Jag är på väg att kunna följa reglerna för ord- och menings-byggnad.
Jag använder de vanligaste skilje-tecknen.
Jag använder ordböcker och andra hjälpmedel i mitt skrivande.
Jag kan bearbeta texter för hand och med hjälp av dator.
D:2
Jag skriver för att berätta, instruera, argumentera och förklara.
Jag prövar att använda dialog och styckeindelning i berättande text.
Jag kan skriva faktatexter med hjälp av enstaka källor och prövar att skapa texter med ett begripligt innehåll.
Jag försöker använda ämnes-specifika ord i mina texter.
Jag prövar att på egen hand bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
D:3
Jag skriver längre texter ofta och med läslig handstil för hand och på dator.
Jag skriver för att presentera och klargöra hur något är eller ser ut.
Jag skriver för att uttrycka mina egna tankar och åsikter.
Jag förstår att texten ska anpassas till mottagaren.
Jag prövar att använda bilder och ljud för att förstärka och levande-göra den skrivna texten.
Avstämning D
E:1
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Jag stavar dubbeltecknade och ljudstridigt stavade ord som följer huvudregeln rätt.
Jag följer grundläggande regler för ord- och meningsbyggnad med få undantag.
Jag använder olika skiljetecken rätt.
Jag använder ordböcker, stavningsprogram, grammatikprogram, synonymprogram som stöd i mitt skrivande och när jag redigerar texter.
E:2
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd
Jag skriver berättande texter och prövar olika texttypiska drag som gestaltande miljö- och parallellhandling, tillbakablickar och avslutning.
Jag börjar föra enkla resonemang om användbarheten av information som hämtats från olika källor vid skrivandet.
Jag börjar använda ämnesspecifika ord på ett funktionellt sätt.
Jag läser kamrater texter och ger enkel respons på innehåll och form.
Jag bearbetar texters innehåll och form med stöd av andras råd.
E:3
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare
Jag skriver olika texter med begripligt innehåll och med läslig handstil och på dator.
Jag försöker anpassa mitt skrivande för olika syften och mottagare.
Jag visar insikt om hur syftet med texten präglar innehållet.
Jag visar insikt om när innehållet måste utvecklas för att förstås av en mottagare.
Jag använder bilder och ljud för att förstärka och levandegöra den skrivna texten.
Avstämning E
SVA Jag använder språkliga strategier för att kunna uttrycka mig på min kognitiva utvecklingsnivå. E:2, E:3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: