Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter - Min läsutveckling åk 1-3

Skapad 2014-07-13 13:29 i Klockebacksskolan Karlshamn
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. Du kommenterar eller ställer frågor om innehållet.
Jag förstår vad texten handlar om, när någon läser för mig. Du tar hjälp av dina förkunskaper för att förstå en text - drar slutsatser utifrån det texten utrycker
Jag känner igen en del ord när jag läser. Du känner igen vanligt återkommande ord, identifierar bokstäver och har läsriktningen klar för dig.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. Du vet bokstävernas namn och hur de låter - börjar förstå kopplingen ljud -bokstav - har börjat ljuda ihop ord.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. Du tar hjälp av bilder och dina förkunskaper - kan namnge de flesta bokstäverna och vet hur de låter - läser enkla ord och meningar med hjälp av både helordläsning och ljudningsstrategin.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Du kan alla bokstävers namn, ljud och utseende - läser med hjälp av ljudningsstrategin och börjar bygga upp strategin för helordsläsning - kan återberätta det du läst.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Du använder både enkel och avancerad ljudningsstrategi men helordsläsningen ökar successivt. - visar intresse för läsning - återberättar, ställer och besvarar frågor
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Du funderar och reflekterar över olika texters innehåll, anknyter till egna erfarenheter - läser på egen hand och med förståelse texter som är lite längre.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Du drar slutsatser om det som är outtalat i texten- helordsläsningen ökar - rättar dig själv och reagerar när ett ord läses fel om sammanhanget går förlorat.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Du tar eget initiativ till läsning och har börjat läsa något längre texter - använder olika förståelsestrategier - är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen automatiseras allt mer med helordsläsning - läser om och rättar dig själv.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva. Du reflekterar, ställer frågor och besvara frågor om innehållet - anknyter till egna och andras erfarenheter - drar slutsatser och gör förutsägelser - läser allt mer automatiserat.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. Du tar eget initiativ till läsning - läser med förståelse enkla kapitelböcker, sagor - växlar vid behov mellan olika avkodningsstrategier.
Jag läser och förstår enkla faktatexter och instruktioner. Du kan läsa faktatexter som är skrivna för barn i din ålder. Du läser instruktioner till arbetsuppgifter, recept och enkla spel.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Du har förmågan att läsa mellan raderna utifrån egna erfarenheter - drar slutsatser med hjälp av ledtrådar och information - samtalar om och diskuterar lästa texter.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. Du läser obehindrat med flyt och förståelse både högt och tyst - rättar dig själv vid egen läsning - läser elevnära skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner - drar slutsatser, gör förutsägelser, ställer frågor till texten.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: