Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter, Skolverkets diagnosmaterial.

Skapad 2014-09-29 15:42 i Valhallaskolan Halmstad
Matrisen visar var någonstans barnet befinner sig i sin läs, skriv och tal-utveckling.
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du själv kan....

berätta för... samtala med... och lyssna på andra,

läsa och förstå vad du själv läser och lyssna och förstå vad andra läser,

skriva och kommunicera så andra kan förstå vad du menar.

LÄSA OCH SKRIVA

Observationspunkt 1
Observationspunkt 2
Observationspunkt 3
Observationspunkt 4
Läsa A (1-4)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig dvs. Jag lyssnar uppmärksamt vid högläsning.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig dvs. Jag "läser" både på och mellan raderna vid högläsning.
Jag känner igen en del ord när jag läser. dvs. Jag läser ord som helheter(logografisk läsning) och känner igen några bokstäver.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord dvs. Jag har knäckt läskoden och visar förståelse för det jag läser.
Skriva A (1-4)
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något dvs. Jag uttrycker mig genom att rita, måla och skriva för hand eller på datorn på "eget sätt" med ett textliknande uttryck
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord dvs. Jag börjar kopiera bokstäver och ord i omgivningen
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter dvs. Jag känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden och har skrivriktningen klar för mig
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg dvs. Jag visar intresse för skrivandets möjligheter.
Avstämning A (läsa-skriva)
Jag tar initiativ till läsning och skrivning. Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. Jag har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Läsa B (1-4)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv dvs. Jag kan alla bokstävers ljud och namn och har börjat ljuda ihop ord och använder mig även av helordsläsning.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om dvs. Jag visar intresse för läsning och kan ställa frågor om och återberätta det jag läst.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser dvs. Jag skapar mina egna inre bilder när jag läser och visar att jag funderar och reflekterar och anknyter till egna erfarenheter.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text dvs. Jag använder olika strategier som stöd för min egen läsning.
Skriva B (1-4)
Jag kan skriva ord och korta texter dvs. Jag skriver korta meddelanden, brev,sagor mm. för hand och på datorn. Jag får fram ett budskap.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa dvs. Jag formar bokstäverna på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt dvs. Jag visar förståelse för hur meningar skrivs med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och även andra skiljetecken.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text dvs. Jag använder olika strategier som stöd i skrivandet t.ex. att läsa för varandera, skriva tankekartor,skriva till bilder,använda andra texter som stödstrukturer och mönster för skrivandet.
Avstämning B( läsa och skriva)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Jag läser både med ljudning och helordsläsning och visar att jag förstår vad jag läser. Jag klarar att läsa mina och andras enkla texter och reflektera över vad jag läser.
Läsa C (1-3)
Jag läser för att uppleva och lära Jag drar slutsatser, reflekterar och gör förutsägelser under läsning.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet Jag tar regelbundet eget initiativ till läsning och läser både korta och längre texter med förståelse.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter Jag kan med hjälp av lässtrategier läsa "mellan raderna" dvs. förstå och tolka innehåll i berättelser och faktatexter.
Skriva C (1-4)
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut dvs. Jag skriver lite längre berättelser för hand eller på datorn med tydlig handling och "en röd tråd".
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas dvs. Jag stavar mina vanliga ord på rätt sätt och vet att det finns olika stavningsregler. Jag frågar och tar hjälp av olika stavningshjälpmedel
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår dvs. Jag utgår från mina tidigare egna kunskaper och reflekterar över det nya jag mött och går vidare i mitt lärande.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre dvs. Jag visar att jag kan planera, organisera och bearbeta/redigera min text efter egen genomläsning och/eller efter andras råd.
Avstämning C (läsa och skriva)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser Jag läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA

Observationspunkt 1
Observationspunkt 2
Observationspunkt 3
Observationspunkt 4
BERÄTTANDE
Jag berättar i grupp och lyssnar på andra dvs. Jag berättar händelser, historier och upplevelser och lyssnar koncentrerat på den som har ordet.
Jag återberättar en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar dvs. Jag berättar så att handlingen blir tydlig för de som lyssnar.
Jag berättar längre berättelser så poängen blir tydlig dvs. Jag berättat längre sammanhängande berättelser med tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.
BESKRIVANDE, FÖRKLARANDE, INSTRUERANDE OCH ARGUMENTERANDE
Jag beskriver olika saker så andra förstår vad jag menar dvs. Jag beskriver på ett enkelt sätt hur någonting ser ut, hur det är eller beter sig, så att andra förstår.
Jag förklarar så andra förstå vad jag menar dvs. Jag förklarar vardagliga händelser och förklarar ett budskap/innehåll så att andra förstår.
Jag ger och tar muntliga instruktioner dvs. Jag har förmåga att förstå och följa andras instruktioner och att instruera andra genom att ge olika uppmaningar.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter dvs. Jag uttrycker mina åsikter, lyssnar och vidareutvecklar argument och ställer frågor för att kunna ta ställning.
SAMTALA OCH REDOGÖRA
Jag använder språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar dvs. Jag anpassar mitt sätt att tala till olika syften, situationer och mottagare och använder ord och begrepp som passar in i samtalet.
Jag förbereder och pratar om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar dvs. Jag använder t.ex. stödord, bilder och digitala medier för att planera och genomföra en tydlig redogörelse, som passar de personer som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: