Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1-3

Skapad 2014-10-28 21:15 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grönmarkerat - områden vi arbetat med som de förstår och kan. Vitmarkerat - områden vi inte arbetat med och/eller behöver utveckla vidare.
Grundskola F – 3 Matematik
Tal och antal, mönser och talmönster
Snabbtitt - uppfatta antal utan att räkna ex. prickar på tärningen
Antalsuppfattning 0-100
Antalsuppfattning 0-1000
Kan ramsräkna framåt och bakåt, 0-20
Kan ramsräkna framåt och bakåt från 0-100.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-1000
Kan talens grannar 0-20
Kan talens grannar 0-100
Kan talens grannar 0-1000
Förstår begreppen jämna/udda, fler, färre
Vet vilka tal som är jämna/udda 0-100
Kan 10-hopp, 5-hopp 0-100. Kan jämna 2-hopp upp till 20
Gör 10-hopp och 2-hopp med start var som helst.
Kan tabellerna 1-5 och 10
Kan ordningstalen 0-10 (första, andra osv.)
Kan ordningstalen 0-20
Kan ordningstalen 0-100
Ritar vidare på ett påbörjat mönster
Se enkla talmönster ex.101, 103, 105
Beskriver ett talmönster.
Positionssystemet
Avläser, skriver och storleksordnar talen 0-20
Avläser, skriver, storleksordnar talen 0-100
Avläser, skriver, storleksordnar talen 0-1000
Förstår 0:ans värde
Anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Addition och subtraktion
Förstår och använder =
Kan hantera matematiska likheter ex. 6+_=12
Kan hantera matematiska likheter ex. 5-1=_+3
Förstår och använder + samt använder en strategi ex. störst först, räkna upp
Förstår och kan använda sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Redovisar skriftliga matematiskatankegångar och räknemetoder inom talområdet 0-200 i addition
Förstår och använder - samt använder en strategi ex. räkna bakåt.
Förstår och kan använda sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Redovisar skriftliga matematiskatankegångar och räknemetoder inom talområdet 0-200 i subtraktion
Förstår och kan talkamraterna (0-10)
Använder talkamraterna vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-100
Anväder strategier ex.fyll ut till tio/använd tiokompis(8+6=8+2+4)
Multiplikation och divistion
Kan dubbelt och hälften med hjälp av föremål
Utför beräkningar med dubbelt och hälften i huvudet.
Använder strategierna dubbelt/hälften vid beräkningar
Kan förklara att multiplikation är upprepad addition
Kan förklara multiplikations- och divisionstecknets innebörd och samband med hjälp av konkret material eller bilder.
Tid
Kan hel och halv.
Kan kvartar
Kan analog tid (5min.)
Kan veckodagarna
Kan månaderna.
Vet hur tidsbegreppen hör samman (från sekund till år)
Uppskatta tid
Beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar)
Längd
Jämför och uppskattar längder och veta varför man mäter
Kan mäta med linjal, måttband o.dyl. (m,cm) samt veta skillnaden på linje och sträcka.
Förstår samband mellan meter och centimeter.
Massa
Kan jämföra massa genom att väga i händerna och varför man väger.
Kan använda en balansvåg.
Kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g)
Volym
Jämföra volymen i olika kärl och veta varför man mäter volym
Kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl)
Geometri
Ritar vidare på ett påbörjad symmetri
Kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion (ex. lego)
Ritar klassrummet ovanifrån
Förstår begreppet omkrets.
Jämför areor. Kan skala i enkel förstoring och förminskning.
Kan namnen på de tvådimensionella objekten; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
Känner igen och beskriver tre- och tvådimensionella objekt; kub, rätblock, klot, kon, cylinder,
Kan beskriva likheter och skillnader mellan tre och två dimensionella objekt.
Statistik
Sorterar/klassificerar - ser likheter och skillnader
Gör och tolkar tabeller Avläser stapeldiagram.
Tolkar och gör egna stapeldiagram.
Resonerar kring slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Bråk
Kan skriva en halv och en fjärdedel som bråk
Kan jämföra bråken hel, halv och fjärdedel.
Problemlösning
Kan konstruera och lösa enkla problemlösning med hjälp av bild.
Kan konstruera egna, samt lösa enkla problemlösningar.
Kan redovisa problemlösning med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Pengar
Vet skillnaden på mynt och sedel.
Förstår värdet i pengar ex. 10kr=2 5 kr
Kan räkna med pengar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: