Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 - 3 Dalkjusan

Skapad 2015-03-09 15:08 i 0 Dalkjusan Trollhättan
Matematik för skolår 1 - 3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matematik för skolår 1 - 3 där rutan längst till höger är lägsta godtagbara kunskapsnivå i slutet av år 3.

Matematik år 1 - 3

Matte, Begrepp
Du känner igen några matematiska begrepp och lägesord, t ex framför, bakom, lika många, flera än, färre än.
Du kan begreppen dubbelt och hälften.
Du kan begreppen udda och jämnt.
Du förstår och kan beskriva hur flera olika begrepp hör ihop, t ex sambandet addition subtraktion.
Du kan begreppet och symboler för större än /mindre än
Du kan ordningstal-en
Taluppfattning
Du kan räkna rätt antal.
Du kan skriva rätt siffra till rätt antal.
Du förstår sambandet mellan antal och siffror inom talområdet 0-9.
Du förstår talens värde 10-20. (ental, tiotal)
Du förstår talens värde 0-100. (ental, tiotal, hundratal)
Du förstår talens värde 100- 1000. (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Addition och subtraktion
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-5.
Du kan addition inom talområdet 0-10.
Du kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Du kan addition inom talområdet 0-20.
Du kan subtraktion inom talområdet 0-20.
Du kan tiokompisarna och dubblorna
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med tiotalsöver-gång.
Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Du kan addition inom talområdet 0-20 med huvudräk-ning
Du kan subtraktion inom talområdet 0-20 med huvudräk-ning
Du förstår likhetsteck- nets betydelse
Multiplikation och Division
Du kan ramsräkna tabellerna 2, 5 och 10.
Du förstår att multiplikation är upprepad addition.
Du förstår sambandet mellan multiplikation/division
Du kan använda huvudräk- ning division och multiplika- tion i talområdet 0-20
Du kan göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Ex 2 x 300= 600 Ex. 200/10=20
Du kan ramsräkna tabellerna 3,4,6,7,8,9
Problemlösning
Miniräknare Överslgsräk- ning
Du känner till att man kan tänka på olika sätt när man räknar.
Du kan välja räknesätt och förklara med siffor, ord eller bild hur du har tänkt.
Du förstår att det finns flera olika sätt att lösa ett problem. Du lyssnar och tar till dig andras lösningar.
Du kan se om dina resultat är rimliga.
Du kan använda miniräknare för att räkna tal med de fyra räknesätten inom talområdet 0-1000
Du vet hur man avrundar tal och räknar överslagsräkning
Mönster och samband
Du kan upptäcka enkla mönster i form och färg.
Du kan fortsätta på ett givet geometriskt mönster.
Du kan göra ett eget geometriskt mönster.
Du kan upptäcka enkla mönster i talföljder.
Du kan fortsätta på en given talföljd.
Du kan göra en egen talföljd.
Räknehändelser
Du kan lösa en enkel räknehändelse. Addition/ subtraktion.
Du kan göra en räknehändelse. Addition/ subtraktion.
Du kan rita och skriva en räknehändelse med ett givet tal. Addition/ subtraktion.
Du kan lösa en enkel räknehändelse. Multiplikation/division
Du kan göra en räknehändelse. Multiplikation/division
Du kan rita och skriva en räknehändelse med ett givet tal. Multiplikation/division
Mätning/ längd
Du förstår begreppen lång, längre och längst, kort, kortare och kortast och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda måttenheterna cm, meter och kilometer för mätning av längd. Du känner till längdenheterna mm och decimeter
Du visar att du kan mäta och ange i rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra längder.
Mätning/ vikt
Du förstår begreppen tung, tyngre och tyngst, lätt, lättare och lättast och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda måttenheterna gram och kilogram för att få reda på vikten. Du känner igen några olika viktenheter.
Du visar att du kan väga och ange i rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra vikter.
Mätning/volym
Du förstår begreppen mycket , mer och mest och lite, mindre och minst och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda måttenheter liter och deciliter för mätning av vätska.
Du visar att du kan mäta och ange rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra volymer.
Du känner till och kan använda volymenheterna milliliter och deciliter
Mätning/tid
Du förstår begreppen dag, vecka, månad, år och årstider.
Du vet att man kan mäta tid med hjälp av en klocka. Du känner igen tidsenheterna s, min och h.
Du visar att du kan mäta och avläsa tid med hjälp av klockan, hela timmar
Du visar att du kan avläsa klockans halva timmar
Du kan ange tiden analogt
Du kan ange tiden digitalt.
Geometri
Du känner igen de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Du kan beskriva formernas egenskaper och avbilda dem.
Du känner till att det finns månghörningar och tredimensionella objekt.
Du känner till de geometri- ska objekten klot, kon, cylinder och rätblock och kan berätta
Du kan göra jämförelser, se likheter och olikheter mellan olika figurer, såväl praktiskt som teoretiskt.
Du kan namnge och beskriva de geometri- ska objekten punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon
Bråk
Du kan dela upp helheter i olika antal delar.
Du kan namnge delarna som enkla bråk.
Du kan jämföra olika bråk.
Du känner till begreppet vinkel. Du känner igen och kan skilja på en rät , en spetsig och en trubbig vinkel
Statistik
Du känner till att det finns tabeller och diagram.
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Du kan göra en enkel undersök-ning, konstruera en tabell och ett diagram och dra slutsatser.
Du känner till spegelsymmetri. Du vet att en symmetrisk bild eller form är exakt lika på båda sidor av en mittlinje. Mittlinjen kallas symmetrilinjen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: