Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris- Matematik åk 1-3

Skapad 2015-08-14 10:56 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven har något förslag till en idé om hur ett problem kan lösas men behöver stöd för att välja strategi.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Med stöd kan eleven berätta om hur hen löser enkla problem och har börjat att kunna bedöma resultatets rimlighet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har kännedom om grundläggande matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Med stöd kan eleven beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven har börjat tillägna sig grundläggande kunskaper inom t ex positionssystemet, talraden och uppdelning av tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven kan del av helhet och har börjat att hantera del av antal.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan använda några enkla geometriska begrepp, t ex cirkel, kvadrat och triangel och kan beskriva dessa.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan använda begreppen dubbelt och hälften, udda och jämna tal och har kännedom om enkla tabeller och diagram.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter t ex genom att lösa och utforma räknehändelser.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja, för uppgiften, lämpligt räknesätt samt förstå några värdeord t ex fler, färre, skillnad, tillsammans.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven har börjat använda räknespråket vid addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Eleven har kännedom om likhetstecknets betydelse dvs att det alltid är lika stort värde på båda sidor om tecknet = .
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven känner igen enkla geometriska objekt och kan med hjälp konstruera dessa.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och volymer med icke standardiserade måttenheter. Du kan använda tidsbegrepp som t ex dag, vecka, månad, årstid och år.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven har grundläggande förståelse för att man med hjälp av tabeller och diagram kan presentera resultat av en enkel undersökning.
Eleven kan, vid olika slag av undersökningar, i välkända situationer, avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Eleven försöker föra ett resonemang kring metod och rimlighet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Eleven kan redogöra för dina egna påståenden, lyssna på andra och ställa frågor som är anpassade till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: