👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV - Nya språket lyfter år 1- 3

Skapad 2015-08-16 15:32 i Esperedsskolan Halmstad
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter".
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Matrisen bygger på "Nya språket lyfter år 1-3" utgiven av Skolverket. Avstämning C i detta material avspeglar kunskapskraven i årskurs 3.
A - år 1

B - år 2

C - år 3

De rutor som är gröna i matrisen är de moment du har klarat. De rutor som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. (högläsning i grupp av vuxen)
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig ("läser" både på och mellan raderna vid lärarens högläsning t.ex. Varför hände detta?)
Jag känner igen en del ord när jag läser. (känner igen ordbilder från sin vardag t.ex. mjölk, McDonalds, Max, mamma, pappa, egennamn)
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord (kan de flesta bokstavsljuden och kan läsa ljudenliga, korta ord t.ex. vas, apa,söt, god,)
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. (minst 12 bokstäver och ljud)
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. (skriver 2-3 ordsmeningar)
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (läser enkla ljudenliga ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategi)
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. ("Lätt att läsa" serien)
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. (kan återberätta, ställa och besvara frågor från t.ex. "Lätt att läsa" serien)
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. (skapar inre bilder och knyter an till egna erfarenheter till t.ex. Vilma böckerna)
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. (läser om, frågar om jag inte förstår, rättar sig själv i läsningen)
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. (till t.ex. bilder)
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa. (skriver text med enkel handling)
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. (även mellanrum mellan orden)
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. (planerar sitt skrivande genom t.ex. enkla tankekartor) (kamratbedömning)
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära. (drar slutsatser och gör förutsägelser under läsning)
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. ( läser enkla kapitelböcker t.ex. "Turboböckerna", lyrik, sagor, faktatexter t.ex. "Första Fakta serien" eller instruktioner)
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. (läsa mellan raderna s k inferensläsning)
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut. (skriver texter med tydlig handling,röd tråd)
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. (jag kan slå i ordlista/söka på ord för att se hur ord stavas och vad de betyder, jag lär mig också alfabetisk ordning)
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. (tankekarta, stödord)
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. (lyssnar på respons från lärare eller kamrat)
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. (ljudar endast obekanta ord, kan läsa mellan raderna)
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Samtala / Lyssna / Redogöra
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra. (om min vardag)
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar. ( en gemensam känd saga/händelse)
Jag kan berätta längre berättelser med inledning, handling och avslutning så poängen blir tydlig. ( en ej känd berättelse/händelse för mottagaren)
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar. (faktatexter)
Beskrivande
Jag kan beskriva föremål, känslor, kunskaper och åsikter på ett enkelt sätt så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan använda varierande ord för att beskriva föremål, känslor, kunskaper och åsikter så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan beskriva olika föremål och situationer inom olika ämnesområden så att andra förstår.
Förklarande
Jag kan förklara vardagliga händelser.
Jag kan presentera och förklara något jag lärt mig.
Jag kan förklara ett innehåll/budskap ur t.ex. en skönlitterär bok så att andra förstår.
Jag kan förklara svåra ord och begrepp inom olika ämnen.
Instruerande
Jag kan ta och förstå en muntlig instruktion.
Jag kan förstå och utföra en muntlig instruktion i flera led.
Jag kan instruera andra så att de förstår, t.ex. en liten lek
Argumenterande
Jag talar om vad jag tycker och tänker. (Fyra hörnsövning med t.ex. maträtter, färger, årstider).
Jag kan lyssna på andras åsikter och argumentation.
Jag kan ta ställning i sakfråga och argumentera för min åsikt.
Jag är tydlig med vad jag tycker men kan ändra åsikt om andras argument är övertygande.