Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 Lönnen

Skapad 2015-10-05 17:43 i Sofielundsskolan Sollentuna
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du tränar på att få flyt i din läsning
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du behöver hjälp för att kunna återberätta en text.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att enkelt kunna återberätta en text i rätt tidsföljd, ge synpunkter om textens innehåll med en viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk (genre) samt beskriva din läsupplevelse
Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Utifrån dina egna erfarenheter kan du urskilja olika texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna och föra enkla och till viss del underbyggda (genomtänkta) resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du skriver med hjälp begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation.
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du behöver hjälp för att kunna använda reglerna.
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter
Du tränar på att de berättande texter du skriver ska innehålla enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet. Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck
Du har börjat att använda estetiska uttryck som t.ex. bilder, ljud, drama på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck som t.ex. bilder, ljud, drama på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Du kan med hjälp ge enkla omdömen på andras texter och kan med hjälp bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter genom bl.a argumentation.
Du har börjat träna på att till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade, och du tränar på att få med inledning, innehåll och avslutning.
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade, med inledning, innehåll och avslutning. Du har viss anpassning till syfte - innehåll och mottagare.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
SPRÅKLIGA VARIANTER
Att Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du känna ännu inte till likheter och skillnader mellan de nordiska språken och känna till de nationella minoritetsspråken.
Du ska känna till likheter och skillnader mellan de nordiska språken och känna till de nationella minoritetsspråken. Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: