👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Lgr11, åk 3

Skapad 2015-10-27 10:08 i Aspenskolan Tierp
Lämplig att använda i åk 1-3. Finns även som en sammanfattande för alla NO-ämnen (biologi, fysik och kemi).
Grundskola 1 – 3 Biologi

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANVÄNDA KUNSKAPER
...för att granska information använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet
  • Bi
Använder någon av de källor (t.ex. film, text och bild) som läraren tagit fram. Behöver hjälp att upptäcka om källan och informationen är lämplig att använda för uppgiften. Behöver hjälp att välja ut den viktigaste informationen.
Använder de källor (t.ex. film, text och bild) som läraren tagit fram. Väljer informationen, men inte alltid det som är lämpligast (viktigt) för uppgiften/situationen.
Använder flera källor (t.ex. film, text och bild). Är medveten om att all information inte behöver vara sann. Förklarar varför källan eller informationen är lämplig att använda. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen.
Använder olika slags källor och väljer det som är lämpligt utifrån uppgiften. Ger enkla och konkreta exempel på att olika källor kan ha olika syften och att man inte kan lita på all information. Väljer lämplig information och använder den i ett rätt sammanhang.
...för att kommunicera (anpassa texter och framställningar till sammanhanget)
Uttrycker sig på ett enkelt sätt så att andra förstår. Använder ett enkelt språk, t.ex. egna ord kopplat till bilder.
Uttrycker sig så att andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara t.ex. med text och bild. Behöver hjälp med att anpassa sättet utifrån situationen/uppgiften.
Uttrycker sig tydligt så andra förstår (t.ex. med en tydlig struktur och "röd tråd). Anpassar sättet utifrån situationen/uppgiften.
Uttrycker sig tydligt så andra förstår genom välja lämpligt sätt att t.ex. berätta och förklara. (anpassa texter och framställningar utifrån situationen.)
Samtala och diskutera om upplevelser och iakttagelser i närmiljö (t.ex. hemma, i skolan, utemiljön) (Kopplat till bekanta ämnen eller vardagssituationer.)
Deltar i enkla samtal om upplevelser och iakttagelser vi gjort i närmiljö (t.ex. hemma, i skolan, utemiljön) genom att främst besvara enkla frågor.
Deltar i enkla samtal om upplevelser och iakttagelser vi gjort i närmiljö genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter utan att motivera dem.
Deltar i samtal om upplevelser och iakttagelser vi gjort i närmiljö genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal om upplevelser och iakttagelser i närmiljö genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför även egna tankar och åsikter och motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter
ARBETA NATURVETENSKAPLIGT
Genomföra systematiska undersökningar i biologi t.ex. laborationer/experiment, observera, iaktta
  • Bi
Deltar i enkla undersökningar (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Samtalar kring hur man gjorde undersökningen och hur det gick.
Deltar i olika slags enkla undersökningar (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Utgår från gemensamma enkla frågeställningar och genomför undersökningen tillsammans med andra. Samtalar om resultatet på ett enkelt sätt (t.ex. förklarar hur man gjort och vad resultatet blev)
Genomför enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Utgår från enkla och frågeställningar/hypoteser och genomför undersökningen. Jämför och samtalar om resultaten på ett enkelt sätt.
Planerar och genomför enkla undersökningar utifrån en egen frågeställning/hypotes (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Jämför resultat och drar slutsatser (t.ex. förklarar varför resultatet blev som det blev).
Dokumentera t.ex. text och/eller bild
Dokumenterar sitt arbete (undersökningar) på ett enkelt sätt i text och/eller bild. Behöver hjälp av tydliga instruktioner.
Dokumenterar sitt arbete (undersökning) på ett enkelt sätt i text och/eller bild.
Dokumenterar sitt arbete (undersökning) i text och bild. Väljer lämpligt sätt utifrån situationen/uppgiften.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt. Väljer mellan olika sätt och väljer det som är lämpligt utifrån situationen/uppgiften.
ANVÄNDA ORD OCH BEGREPP
...för att beskriva och förklarar Använda ord, begrepp modeller och teorier kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
  • Bi
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder egna egna ord och/eller bilder. Behöver hjälp med att använda lämpliga ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, med lämpliga ord och bilder kopplat till ämnet. Använder väl kända ord och begrepp i rätt situation/sammanhang (t.ex. kroppsdelar, kretslopp, sömn).
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet. Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang (t.ex. kretslopp, balans och sömn). Använder sina kunskaper även i andra situationer.
...för att beskriva och förklarar samband (orsak och verkan) Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen, samhället och inuti människan.
Behöver hjälp med att beskriva en händelse och förklara orsaken till varför.
Gör enkla beskrivningar av en händelse genom att t.ex. berätta om och ge exempel från saker du själv varit med om eller känner till.
Beskriver händelser och förklarar enkla konkreta orsaker och konsekvenser (följder). Ger exempel på enkla samband mellan orsaken till det som händer och följderna. Beskriver genom att bl.a. ge exempel kopplat till egna erfarenheter och kunskaper.
Beskriver tydligt hur olika händelser kan hänga ihop och hur de påverkar varandra. Beskriver händelser och förklarar några orsaker till det. Förklarar enkla konsekvenser (följder).