Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nulägesbeskrivning utav förmågorna i biologi

Skapad 2015-11-06 09:59 i Kärlekens skola Halmstad
Samma matris kommer att användas och förändras efter hand som du visar olika nivåer på förmågor. Ett A i åk sju betyder inte att det blir ett A i åk nio. "Kraven" på kunskaper, begrepp, förståelsen mm, ökar med stigande ålder.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Titta på nästa steg i matrisen och fundera på vad som kan göras för att hamna där. Vilken hjälp behöver du? Vad kan läraren hjälpa dig med och vad kan du och andra göra/förstå?

F
E
D
C
B
A
Kommunikation
1.1 Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror. 1.2. Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt
Ungefär: Du visar muntligt och skriftligt att du kan dra enkla slutsatser utifrån fakta. Du deltar i diskussioner och tillför något. _____________________ Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser..I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ungefär: Du visar muntligt och skriftligt att du kan dra vettiga slutsatser utifrån fakta. Du deltar i diskussioner för dem framåt. _____________________ Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ungefär: Du visar muntligt och skriftligta att du kan dra slutsatser i flera led. Du deltar i diskussionerna och breddar och fördjupar dem. Du får andra att säga "Aha" _____________________ Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
2.1 Förmåga att söka efter information från flera källor och kritiskt granska deras relevans. 2.2 Förmåga att använda information med anpassning till syfte och målgrupp.
Ungefär: Du tänker till kritiskt kring varifrån källan kommer när du använder informationen i dina texter och argument. Du anpassar dig till viss del till den du kommunicerar med. _______________________ Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Ungefär: Du tänker till kritiskt kring källor innan du hämtar faktan som du använder i dina texter och argument. Du anpassar dig till den du kommunicerar med. _______________________ Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Ungefär: Du tänker till kritiskt kring källor och väljer med omsorg innan du hämtar faktan som du använder i dina texter och argument. Du anpassar dig mycket väl till den du kommunicerar med. _______________________ Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Udersökning
3.1 Förmåga att planera och genomföra undersökningar. 3.2 Användning av utrustning 3.3 Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi. 3.4 Rimlighet av undersökningens resultat och förbättring av undersökning) 3.5 Dokumentation (tex Labbrapport)
Ungefär: Du planerar och genomför laborationer på ett säkert sätt och drar slutsatser utifrån faktakunskaper, rimlighet, förbättring på en enkel nivå. (Krångla inte utan följ laborationsmallen till pricka så kommer du automatiska förbättra dessa förmågor) _______________________ Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ungefär: Du planerar och genomför laborationer på ett säkert sätt och drar slutsatser utifrån faktakunskaper, rimlighet, förbättring på en djupare nivå. (Krångla inte utan följ laborationsmallen till pricka så kommer du automatiska förbättra dessa förmågor) _______________________ Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ungefär: Du planerar och genomför laborationer på ett säkert sätt och drar slutsatser utifrån faktakunskaper, rimlighet, förbättring på en ännu djupare nivå. (Krångla inte utan följ laborationsmallen till pricka så kommer du automatiska förbättra dessa förmågor) _______________________ Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt sätt.. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt utifrån. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
4.1 Kunskaper Användning av begrepp, modeller, teorier 4.2 Koppla samman fakta med biologiska samband. 4.3 Användning av biologins modeller och teorier som berör kretslopp och ekosystem. 4.4 Resonera kring hur människan påverkar miljön negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling. 4.5 Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Ungefär: Du visar grundläggande kunskaper i: Begrepp, fakta, samband, modeller, människans påverkan, historiska upptäckter och forskning. ________________________ Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ungefär: Du visar goda kunskaper i: Begrepp, fakta, samband, modeller, människans påverkan, historiska upptäckter och forskning. ________________________ Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Ungefär: Du visar mycket goda kunskaper i: Begrepp, fakta, samband, modeller, människans påverkan, historiska upptäckter och forskning. ________________________ Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: