Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska vt 16

Skapad 2016-01-21 17:20 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Moderna språk bedöms efter färdigheterna tala/samtala, skriva, höra och läsa samt kulturella företeelser och användandet av material i egen produktion.
De muntliga färdigheterna tala/samtala och den skriftliga förmågan har i matrisen delats upp i underaspekter för att förtydliga bedömningen.

Del 1a: Bedömningen av den muntliga förmågan i underaspekter

Vid de muntliga färdigheterna tala och samtala bedöms disposition, innehåll, kommunikation och språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
Du har ett sammanhang i din presentation/det du talar om.
Du genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Du genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Du talar med visst sammanhang och röd tråd.
Du talar relativt sammanhängande och en för nivån röd tråd.
Innehåll
Budskapet i det du säger/presenterar går fram.
Du formulerar dig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Du formulerar dig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
Du har godtagbart uttal, flyt och språkliga strategier.
Du deltar ännu inte aktivt i enkla samtal. Uttalet gör samtalet svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Du deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen. Du har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Du medverkar i vardagliga samtal. Du har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. frågor och annat ordval.
Du medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Du har ett relativt tydligt uttal och visst flyt i språket. Du väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
Du visar på godtagbara språkliga kunskaper gällande ordförråd, fasta uttryck och grammatik.
Du uttrycker dig ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen (förstörande fel).
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer men stör inte förståelsen (störande fel).
Du uttrycker dig med ett enkelt och till viss del tydligt språk. Visar på viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer men dessa stör inte förståelsen (störande fel).
Du uttrycker dig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och visar större säkerhet gällande grammatiska strukturer. Få formella fel förekommer och dessa stör inte förståelsen (störande fel).

Del 1b: Bedömningen av den skriftliga förmågan i underaspekter

Vid den skriftliga färdigheten bedöms disposition, innehåll, kommunikation och språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
Du har ett sammanhang i dina skriftliga uppgifter.
Du genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Du genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Du skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Du skriver relativt sammanhängande och en för nivån röd tråd.
Innehåll
Budskapet i det du skriver går fram.
Du formulerar dig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Du formulerar dig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
Du använder dig av språkliga strategier när du producerar dina texter. Det du skriver har viss anpassning till mottagare och sammanhang.
Du gör dig ännu inte förstådd i enkel skrift. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Du gör dig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Du gör dig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. frågor och annat ordval.
Du anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
Du visar på godtagbara kunskaper gällande ordförråd, fasta uttryck, stavning och grammatik/språkriktighet. Du kan i viss mån variera din text/dina texter.
Du skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen (förstörande fel).
Du skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer men stör inte förståelsen (störande fel).
Du uttrycker dig med ett enkelt och till viss del tydligt språk. Visar på viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer men dessa stör inte förståelsen (störande fel).
Du uttrycker dig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och visar större säkerhet gällande grammatiska strukturer. Få formella fel förekommer och dessa stör inte förståelsen (störande fel).

Del 2a: Sammanställning av bedömningen för färdigheterna tala, samtala och skriva enligt underaspekterna ovan.

Här kan du se en mer slutgiltig bedömning för tala/samtala och skriva.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Du kan tala om vardagliga händelser och för dig välbekanta områden. Detta gör du t.ex. i samband med muntliga redovisningar. (Muntliga framställningar)
Du formulerar dig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du har ett begripligt uttal. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett relativt tydligt uttal. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett tydligt uttal och visst flyt i språket Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen
Samtala
Du kan delta i samtal om vardagliga händelser och för dig välbekanta områden. Detta gör du tillsammans med en eller flera personer. (Muntlig interaktion)
Du kan ännu inte delta i samtal. Du uttrycker dig med lösryckta ord. Inget sammanhang framgår. Du saknar strategier för att samtalet ska fungera.
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. Du väljer och använder dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Du väljer och använder dig av några strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Du anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Skriva
Du kan bl.a. skriva berättelser, presentationer och beskrivningar av olika slag.
Du kan ännu inte skriva korta enkla texter om vardagliga ämnen så att andra förstår.
Du kan skriva korta enkla texter om vardagliga ämnen så att andra förstår. Du gör vid behov ett fåtal enkla förbättringar av den egna framställningen .
Du skriver tydligt och begripligt och till viss del sammanhängande. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Du skriver tydligt, begripligt och sammanhängande Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen.

Del 2:b Bedömning för lyssna, läsa, kulturella företeelser samt användandet av olika slags texter i egen produktion (och interaktion)

Färdigheterna lyssna, läsa samt kulturella företeelser kan inte delas upp i delaspekter på samma sätt de muntliga och skriftliga färdigheterna. Därför finns endast en aspekt per färdighet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa och förstå
Du kan läsa och förstå innehållet i enkla texter så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan ännu inte förstå det viktigaste i enkla och tydliga texter.
Du förstår det viktigaste i tydliga enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehållet i texten. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Lyssna och förstå
Du kan förstå tydligt tal så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan ännu inte förstå det viktigaste i tydligt tal i lugnt tempo.
Du förstår det viktigaste i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för ämnets innehåll. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Kultur och samhälle
Du kan kommentera och göra jämförelser gällande kultur och samhälle mellan målspråkslandet och Sverige.
Du kan ännu inte kommentera och göra jämförelser mellan några företeelser i den egna kulturen/samhället och målspråkslandet.
Du kommenterar och gör i enkel form ett fåtal jämförelser mellan några företeelser i den egna kulturen/samhället och målspråkslandet.
Du kommenterar och gör i enkel form jämförelser mellan några företeelser i den egna kulturen/samhället och målspråkslandet.
Du kommenterar och gör översiktliga jämförelser mellan några företeelser i den egna kulturen/samhället och målspråkslandet.
Egen produktion
Du kan välja bland olika källor och använda informationen i egna presentationer av olika slag.
Du kan ännu inte välja bland texter och talat språk av enkel karaktär för att använda det i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier. Du kan med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier. Du kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: