Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i matematik, grundläggande kunskaper

Skapad 2016-02-29 15:04 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Genom undervisningen i Ma ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven.
Grundskola 7 Matematik

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågorna enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg mot att nå kunskapskraven.

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kunskapskrav

Taluppfattning och tals användning

Kunskapskrav
 • Ma
Jag kan koppla siffra med rätt antal
Jag kan udda och jämna tal
Jag kan ge enkla omdömen om ett svar är rimligt
 • Ma
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan räkna med ental och tiotal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma
 • Ma
Jag kan ramsräkna till 100
Jag kan räkna till 1000
Jag kan talraden upp till 1000
 • Ma
Jag kan talraden upp till 30
Jag kan talraden upp till 100
 • Ma
Jag kan talkamraterna upp till 10
Jag kan ordningstalen 1-31 ( antal dagar på en månad)
Jag känner till hur symboler för tal kan användas samt hur de använts i olika kulturer
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag har räknestrategier för att räkna ut addition och subtraktion i talområdet 0-20
Jag kan använda miniräknare till de fyra räknesätten
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i addition utan växling
Jag kan algoritmer i addition med växling
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan använda mig av begreppen addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i subtraktion utan växling
Jag kan algoritmer i subtraktion med växling
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag vet vad de matematiska symbolerna +, - och = betyder
Jag kan de matematiska symbolerna =, >och <
Jag kan de matematiska symbolerna för multiplikation och division
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma
Jag förstår ental och tiotal i positionssystement
Jag förstår ental, tiotal och hundratal i positionssystemet
Jag kan entalets, tiotalets, hundratalets och tusentalets placering i positionssystemet
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma
Jag kan multiplikations-tabellerna 2 och 10
Jag kan multiplikations-tabellerna 1-5
 • Ma
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division i tabellerna 2 och 10
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma
 • Ma
Jag kan dela en helhet i 1/2, 1/3 och 1/4
Jag kan skriva enkla bråk
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Algebra
Kunskapskrav
 • Ma
 • Ma
Jag kan se, följa och konstruera enkla mönster
Jag kan se, följa och konstruera enkla talmönster
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Geometri

Kunskapskrav
 • Ma
Jag kan namnge och avbilda kvadrat, cirkel, triangel och rektangel
Jag kan namnge objekten rätblock, pyramid, kub och klot
Jag kan namnge objekten prisma, cylinder och kon
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma
 • Ma
Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma
Jag kan alla veckodagar och månader
Jag kan årstider, månader, veckor och dygn
 • Ma
Jag kan min födelsedag och vet hur gammal jag är
Jag kan skriva datum och mitt eget födelsenummer
 • Ma
 • Ma
Jag kan mäta med linjal och vet hur lång en cm är
Jag kan avläsa en termometer
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta längd som mm, cm, dm och m
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma
Jag kan skilja mellan omkrets och area
 • Ma
Jag kan jämföra area och omkrets
 • Ma
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta vikt som g, hg och kg
 • Ma
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta volym som cl, dl och l
 • Ma
Jag kan hel och halv timma på analog klocka
Jag kan kvart i och kvart över på analog klocka
Jag kan klockan analogt
 • Ma
Jag kan göra enklare beräkningar och uppskattningar av tid
 • Ma
Jag kan konstruera ett symmetriskt mönster
 • Ma
Jag kan göra en enkel förstoring och förminskning

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav
Jag kan avläsa ett stapeldiagram
Jag kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån enkla undersökningar
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Jag har spelat olika spel och utifrån dem resonerat kring sannolikhet

Samband och förändringar

Kunskapskrav
 • Ma
Jag förstår hälften och dubbelt
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Problemlösning

Kunskapskrav
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan rita en egen räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan skriva eller berätta en egen räknesaga inom talområdet 0-100
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan lösa vardagsnära problem med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Jag kan välja räknesätt vid enkla vardagsnära problem inom talområdet 0-20
Jag kan välja lämpligt räknesätt samt lämplig strategi för att lösa vardagsnära problem med de fyra räknesätten
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: