Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nödingeskolan BeMa

Skapad 2016-03-29 17:56 i Nödingeskolan Ale
Grundskola F – 4 Matematik

Tal och Antal, Mönster och Talmönster.

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Räknar antal oavsett föremålens storlek.
Snabbtitt - uppfatta antal utan att räkna (hur många prickar på tärningen o dyl).
Räknar bakåt från 100.
Ramsräknar med start var som helst 0-1000.
Ser talmönster, tex 3, 6, 9...
Kan jämföra antalet föremål i två mängder genom att parbilda dem, tex en tallrik till varje barn.
Kan ramsräkna framåt, starta var som helst på talraden 0-100.
Ramsräknar framåt 0-1000.
Räknar baklänges 0-1000.
Räknar föremål som ligger utspridda, när föremålen förs samman till en hög så vet barnet att det fortfarande är lika många.
Kan talens grannar 0-100 (vilket tal kommer före/efter 67, 43 osv).
Kan talens grannar 0-1000 (vilket tal kommer före/efter 670, 439 osv).
Kan ordningstalen 0-100 (sjuttonde, tjugoåttonde).
Kan ramsräkna till 10.
Har en antalsuppfattning 0-100.
Har en antalsuppfattning 0-1000.
Ser talmönster, tex 101, 202, 303...
Vid räkning av ett antal föremål (tex åtta klossar) vet barnet att det man säger sist anger antalet föremål.
Kombinerar ihop siffra/antal 0-100.
Kan ordningstalen 0-10 (första, sjätte osv).
Snabbtitt - kan uppfatta upp till tre föremål som antal utan att behöva räkna.
Förstår begreppen udda och jämnt, fler och färre.
Vet vilka tal som är udda/jämna 0-100.
Kan bygga vidare på ett mönster; tex trä halsband med en blå, en gul, en röd, en blå, en gul, en röd... pärla.
Kan hoppa 10-hopp och 5-hopp från 0-100.
Gör 10-hopp och 2-hopp med start var som helst.
Kan hoppa jämna 2-hopp upp till 20.

Positionssystemet

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Avläser, skriver och storleksordnar talen 0-99.
Avläser, skriver, storleksordnar och jämför talen 0-1000.
Förstår och kan ange varje siffras värde (ental, tiotal, hundratal, tusental).
Avläser, skriver, storleksordnar och jämför naturliga tal som är större än fyra siffror.
Anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal).
Förstår 0:ans betydelse.

Addition och Subtraktion

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan räkna samman totala antalet föremål i två mängder.
Förstår och använder = (tecknets innebörd).
Använder strategin dubblor och nästan dubblor.
Redovisar skriftliga matematiska tankegångar och räknemetoder inom talområdet 0-200 i addition.
Använder olika huvudräkningsstrategier, - räknar talsorter för sig. - fyller ut till hela 10- eller 100-tal.
Förstår och använder + (tecknets innebörd).
Använder strategin fyll ut till tio/använd tiokompis. tex 8+6 8+2+4 13-5 13-3-2
Redovisar skriftliga matematiska tankegångar och räknemetoder inom talområdet 0-200 i subtraktion.
Redovisar skriftliga matematiska tankegångar och räknemetoder inom större talområde i addition.
Förstår och använder - (tecknets innebörd).
Förstår och kan använda sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Löser flerstegsuppgifter.
Redovisar skriftliga matematiska tankegångar och räknemetoder inom större talområden i subtraktion.
Använder strategin räkna vidare från ett tal.
Använder talkamrater vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-20.
Kan hantera matematiska likheter ex 5= _- 3, 14=5+ _
Uppskattar och reflekterar över lösningar och deras rimlighet.
Använder strategin störst först.
Kan hantera matematiska likheter t.ex. 6+_ =12 14=5+ _
Använder strategin räkna bakåt.
Adderar och subtraherar 10 och nästan 10. t.ex. 67+10 67+9 67-10 67-9
Använder strategin räknar uppåt/se skillnad.
Generaliserar talkamrater till högre talområden. Ex. 9-4=5 -->90-40=50 3+6=9 --> 13+6=19 --> 93+6=99
Använder talkamrater vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-10.
Förstår sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion.
Förstår och använder +, -, = i öppna utsagor. Ex 3+ _ =5 4- _ =3

Multiplikation och Division

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan dela upp ett antal föremål i två eller flera lika stora högar.
Kan dubbelt och hälften med hjälp av riktiga föremål eller en bild.
Utför beräkningar med dubbelt och hälften i huvudet.
Kan förklara multiplikations- och divisionstecknets innebörd och samband med hjälp av konkret material eller bilder.
Använder olika huvudräkningsstrategier, -ser och kan använda sambandet mellan multiplikation och division. -tabellkunskaper. -räknar talsorter för sig. -multiplikation med 10, 100.
Kan förklara att multiplikation är upprepad addition.
Använder strategierna dubbelt/hälften vid beräkningar.
Redovisar skriftligt matematiska tankegångar och räknemetoder i multiplikation.
Kan hantera matematiska likheter. Ex 2*4=__+4
Redovisar skriftligt matematiska tankegångar och räknemetoder i division.

Bråk

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriver och namnger bråken hel, halv och fjärdedel.
Kan skriva en halv och en fjärdedel som bråk.
Kan visa, skriva, namnge och jämföra tal i bråkform när det gäller del av halv.
Kan jämföra bråken, hel, halv och fjärdedel.
Kan visa, skriva, namnge och jämföra tal i bråkform när det gäller del av antal.

Tid

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använder vardagsord som har med tid att göra, tex igår, i morgon, tidigt, sent, helg etc.
Kan klockan - hel och halv.
Kan klockan - kvartar.
Kan klockan - analog tid (5 min).
Kan digital tid.
Kan veckodagarna.
Kan månaderna (rabbla, före/efter, vilka månader som hör till vilken årstid).
Vet hur tidsbegreppen hör samman (från sekund till år).
Skriver datum på olika sätt.
Kan de fyra årstiderna (berättar om dem).
Uppskattar tider.
Beräknar enkla tidsskillnader (hel, halv timma, samt kvartar).

Längd

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använder vardagsord som har med längd att göra tex kort, lång, längre, lika långa etc.
Jämför längder.
Vet varför man mäter längder.
Kan uppskatta och mäta längder (m, cm). Förstår sambandet mellan meter och centimeter.
Kan uppskatta, mäta och göra jämförelser av längd (m, dm, cm och mm).
Kan jämföra och sortera föremål efter deras längd.
Förstår mätandets idé - man måste mäta med samma enhet för att kunna jämföra.
Mäter med linjal, måttband el dyl. (m, cm)
Förstår begreppet omkrets.
Förstår sambandet mellan m, dm, cm och mm.
Mäter med icke standardiserade mätenheter.

Massa

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använder vardagsord som har med massa att göra, tex tung, tyngre, lätt, lättast, lättare än etc.
Kan jämföra massa genom att väga i händerna.
Vet varför man väger.
Kan uppskatta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g).
Kan uppskatta, mäta och göra jämförelser av massa (ton, kg, hg, g och milligram).
Kan använda en balansvåg.

Volym

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använder vardagsord som har med volym att göra, tex mer, mindre, full, halvfull, tom etc.
Jämför volym i olika kärl.
Vet varför man mäter volym.
Kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl).
Kan uppskatta, mäta och göra jämförelser av volymer (l, dl, cl och ml).

Geometri

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använder lägesord som tex över, under, bakom, framför och bredvid.
Rita vidare på påbörjat mönster.
Känner igen och beskriver två- och tredimensionella objekt.
Kan beskriva likheter och skillnader mellan tre- och tvådimensionella objekt. Ex kub, rätblock, klot, kon, cylinder, kvadrat, rektangel, cirkel, triangel.
Kan namnge och beskriva egenskaper och tre- och tvådimensionella objekt. tex polygon och pyramid.
Kan jämföra och sortera olika geometriska figurer. Ex cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
Rita vidare på påbörjad symmetri.
Kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion (Legobeskrivning).
Kan konstruera tredimensionella objekt.
Rita av klassrummet ovanifrån.
Jämför areor.
Kan fortsätta på och konstruera egna mönster och symmetrier.
Kan jämföra, uppskatta och namnge en rät, en trubbig och en spetsig vinkel.

Statistik

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sorterar/klassificerar - ser likheter och skillnader.
Gör och tolkar tabeller.
Tolkar och gör egna stapeldiagram.
Kan sammanställa data och med hjälp av dessa göra en frekvenstabell och skapa egna stapeldiagram.
Avläser stapeldiagram.

Algebra

Nivå F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Löser uppgifter med obekanta tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: