Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris muntligt SvA

Skapad 2016-04-18 13:18 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Tre dimensioner står i centrum för iakttagelser av muntlig förmåga: • tal, samtal och lyssnande som rör berättande i olika sammanhang och med varierande innehåll: från självupplevt och personligt till litterärt, från verkligheten i olika tider till fantasin som inte känner några gränser; • tal, samtal och lyssnande som rör beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande sammanhang, vars innehåll är mycket skiftande, t.ex. från aktuella händelser till historia, från närmiljö och natur till rymden och världen. • tal, samtal och lyssnande där eleven ska fokusera sin förmåga att anpassa sig till olika syften, situationer och mottagare i allt från vanliga vardagssamtal till situationer där eleven ska genomföra en muntlig presentation på egen hand
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra
• berättar i mindre eller större grupp
• behåller ordet i samtal med andra
• lyssnar koncentrerat och engagerat på den som har ordet
• samtalar med kamrat/kamrater om händelser i vardagen
• samtalar i gruppen om både egna och andras upplevelser eller om aktuella händelser
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
Berättande
Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser
• återger sagor och berättelser som lästs, hörts eller setts
• berättar så att innehåll och handling framgår på ett tydligt sätt
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
Berättande
Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng
• berättar en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning
• berättar så att åhöraren förstår berättelsens poäng
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår
• kan beskriva på ett enkelt sätt hur någonting ser ut, hur det är eller beter sig så andra förstår
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Eleven förklarar på ett begripligt sätt
• kan förklara vardagliga händelser
kan förklara ett innehåll/budskap så andra förstår
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Eleven ger och tar muntliga instruktioner
• har förmågan att instruera andra
• har förmåga att förstå och följa när andra instruerar om något
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument
• ställer frågor och uttrycker åsikter
• bygger vidare på vad andra sagt genom att kommentera med egna tankar och upplevelser
• lyssnar och kan vidareutveckla argument och åsikter – kan hålla fast vid men även byta åsikt om övertygande argument ges
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
samtala och redogöra
Eleven anpassar sitt sätt att samtala till olika syften, situationer och mottagare
• varierar sitt sätt att använda språket med anpassning till syfte och sammanhang
• är med i samtalet, lyssnar och försöker sätta sig in i en annan persons sätt att resonera och tänka
• framför egna tankar och motiverar varför man tänkt som man gjort
• håller sig till ämnet i samtalet
• upprätthåller till viss del samtalet / upprätthåller samtalet relativt väl/upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor och turas om
• använder ord och begrepp som passar in i samtalet
samtala och redogöra
Eleven förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfte, situation och mottagare
• förbereder en redogörelse med relevant innehåll, språk och struktur
• håller sig till ämnet för presentationen
• framför enkla/utvecklade/välutvecklade redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur, dvs. inledning, innehåll och avslutning
• varierar i sin redogörelse språket med viss / relativt god / god anpassning till syfte och mottagare
• tittar upp, talar tydligt och visar engagemang under presentationen
• förstår och gör sig förstådd på svenska (ämnet svenska som andraspråk)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: