Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2016-05-17 20:39 i Furulunds skola Partille
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla i ämnena samhällskunskap, geografi, religion och historia. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i tre nivåer.
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap

I arbetet kring demokrati och politik fokuserar vi på några förmågor:
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv -reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden -söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Innehåll:
Demokrati och diktatur.
Hur Sverige styrs, politiska partier, hur ett val går till, riksdag och regering, grundlagarna.
Kommunen - vilka uppgifter de sköter, hur man väljer till kommunfullmäktige, om kommunens arbete.
Olika centrala begrepp som hör till området.
Att vara källkritisk när man söker information.

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för några fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett givet sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp. Använder sina kunskaper i fler sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp i flera led. Använder sina kunskaper i fler sammanhang
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/ erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan. Får givna källor att arbeta med.
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan få givna källor att arbeta med.
Använder information från flera källor, och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Ställer automatiskt frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: