Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal i Trelleborgs kommun, Skolorna i Skegrie och V. Alstad 2016

Skapad 2016-05-20 13:37 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Matris baserad på lönekriterier för pedagogisk personal i Trelleborgs kommun.
Medarbetarsamtal

Matrisen ligger till grund för medarbetarsamtalet. Inför medarbetarsamtalet skattar du dig i bedömningsmatrisen. Din närmsta chef kommer att göra detsamma.

Målfokus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetar med att undervisa,handleda och stimulera barn/elever mot målen i de nationella och kommunala styrdokumenten samt kopplar till de lokala målen i de individuella utvecklings-planerna (IUP) och åtgärdsprogram (ÅP)
Är medveten om innehållet i de nationella och kommunala styrdokumenten. Kopplar till viss del till elevens IUP.
Är medveten om innehållet och handleder och stimulerar barn/elever att nå målen.Tydliggör delar av målen.
Är medveten om innehållet och handleder och stimulerar barn/elever så att de når målen. Har en fungerande strategi för att tydliggöra målen för sig själv och verksamheten.
Är medveten om innehållet och handleder och stimulerar barn/elever så att de når målen. Har en väl fungerande strategi för att tydliggöra målen försig själv och för verksamheten.
Medvetandegör för barn/elever och vårdnadshavare att ovan nämnda mål är underlag för bedömning och betygsättning
Målen är synliga men ej kommunice-rade med barn/elever. LPP saknas.Har viss dialog med elev om mål.
Målen är synliga och till viss del kommunicerade med barn/elever. LPP finns i vissa områden/ämnen. Har dialog med elev/hem.
Målen är synliga i LPP. LPP finns i samtliga ämnen/områden. Har en aktiv dialog med barn/elev om målen.
LPP:er tas fram i samråd med barn/elever. Innehållet kommuni-ceras och återkopplas regelbundet.

Yrkesskicklighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar god pedagogisk och didaktisk förmåga samt har goda ämneskunskaper. Anpassar pedagogik, didaktik och lärarroll efter samtliga barns/elevers mål och behov.
Har adekvat utbildning för sitt huvudsakliga uppdrag. Har ett exkluderande förhållningssätt.Har viss insikt i elevens behov. Har kännedom om alternativa verktyg. Bedriver undervisning/utbildning utifrån erfarenhet som saknar reflektion.
Använder sin utbildning i sitt huvudsakliga uppdrag. Inkluderar vissa barn/elever inom gruppen. Har insikt i barnets/elevens behov.Har kännedom om alternativa verktyg och förstår nyttan av dem.Undervisningen/utbildningen är reflekterad men ej anpassad.
Anpassar sin utbildning/kompetens i förhållande till barnets/elevens behov. Har ett inkluderande syn-sätt. Anpassar pedagogik och didaktik efter gruppens mål och behov.Ser de alternativa verktygen som ett stöd. Bedriver reflekterad undervisning/utbildning.
Använder, anpassar samt vidareut-vecklar sin kompetens i förhållande till allas behov. Bedriver en inkluderande undervisning/utbildning efter samråd med andra. Använder alternativa verktyg fullt ut.Utvärderar och anpassar regel-bundet den egna undervisningen.
Arbetar långsiktigt, uthålligt och målmedvetet.
Har gjort en grovplanering på individ- samt gruppnivå.
Har gjort en grovplanering på individ- samt gruppnivå utifrån barnets/elevens förutsättningar.
Arbetar efter upprättad grov-panering på individ- samt gruppnivå och nyttjar de för barnets/elevens förutsättningar. Utmanar vissa elever periodvis till högremåluppfyllelse.
Arbetar efter upprättad grov-planering på individ- samt gruppnivå och nyttjar barnens/elevens förutsättningar optimalt. Utamanar samtliga barn/elever kon tinuerligt till högre måluppfyllelse.
Arbetar i linje med de etablerade yrkesetiska principerna och värdegrunden i läroplanen.Tillämpar arbetsplatsens regler, handlingsplaner och riktlinjer omdömesgillt.
Har viss medvetenhet om de yrekesetiska principerna och värdegrunden. Är medveten om arbetsplatsens regler, handlingsplaner och riktlinjer.Har ett passivt förhållningssätt till att hålla sig à jour. Har viss kännedom om enhetens vision.
Är medveten om de yrkesetiska principerna och värdegrunden.Är medveten om arbetsplatsens regler, handlingsplaner och riktlinjer. Tillämpar delar av dessa i verksamheten. Håller sig à jour inom vissa områden.
Är väl medveten om de yrkesetiska principerna och värdegrunden. Är medveten om arbetsplatsens regler, handlingsplaner och riktlinjer. Tillämpar delar av dessa i verksamheten. Håller sig ständigt uppdaterad.
De yrkesetiska principerna och värdegrunden genomsyrar hela professionen. Tillämpar arbetsplatsens regler, riktlinjer och handlingsplaner omdömesgillt och fullt ut. Håller sig ständigt upp-daterad. Är aktiv bärare av enhetens vision och förmedlar den utåt.
Hanterar de arbetsredskap som finns på arbetsplatsen på ett säkert och effektivt sätt
Ser nyttan med arbetsredskapen.
Har grundlägande kunskaper om arbetsredskapen.
Har goda kunskaper om arbets- redskapen och använder dem aktivt i hela verksamheten till gagn för elevernas måluppfyllelse.
Har mycket goda kunskaper om arbetsredskapen, använder dem aktivt samt bidrar till en vidareutveckling av användandet av dessa.
Skapar förtroende hos barn/elever. Bedriver ett ledarskap så att barn/elever upplever trygg- het och studiero.
Har en sporadisk kontakt med barn/ elev och vårdnadshavare. Låter annan ta kontakt,. Hanterar information om elev med viss reflektion. Ledarskapet är endast anpassat till den egna gruppen. Barn/elev ten- derar att ta över undervisningen. Eleven upplever trygghet och studiero vid få tillfällen.
Har en fungerande kontakt med barn/ elev och vårdnadshavare. Tar gärna kontakt med vårdnadshavare. Hanterar information med reflektion. Bedriver ett ledarskap som är anpass- at till egna gruppen. Barn/elev tenderar att stundvis ta över undervisningen. Barnet/Eleven upplever trygghet och studiero vid de flesta tillfällen.
Har en fungerande kontakt med elev och vårdnadshavare. Får dem att känna sig trygga. Har en öppen dialog. Hanterar information med kunskap om sekretess och rätten till integritet. Bedriver ett ledarskap som även fungerar utanför den egna gruppen. Barn/Elev upplever trygghet och studiero.
Får barn/elev och vårdnadshavare att känna sig trygga även vid svårare situationer. Har en öppen 2-vägskommunikation. Är varsam med information och vidarebefordrar ej information om det ej anses nödvändigt för barnets bästa. Bedriver ett tydligt ledarskap med ett auktoritetsperspektiv som fungerar utanför den egna gruppen, oavsett gruppsammansättning. Barn/Elev upp- lever alltid trygghet och studiero.
Utövar ett aktivt mentorskap.
Håller kontakt med barn/elever och vårdnadshavare kontinerligt med rätt frekvens. Information förmedlas.
Samtalen är dialoger som handlar om barnets/elevens utveckling. Håller kontakt med barn/elever och vårdnadshavare kontinuerligt.
Samtalen är dialoger som handlar om barnets/elevens utveckling. Håller kontakt med barn/elever och vårdnadshavare kontinuerligt. Barnets/ elevens behov styr till viss del samtalsfrekvensen.
Medvetet aktivt mentorskap som ett verktyg för barnets/elevens utveck- ling och behov. Barnets/elevens behov styr samtalsfrekvensen.
Delar med sig och tar till sig pedagogiska och didaktiska metoder, kunskaper och färdigheter.
Förmedlar vissa metoder, kun- skaper och färdigheter utan diskussion/reflektio.
Förmedlar metoder, kunskaper och färdigheter med efterföljande reflektion/diskussio. Tar del av andras metoder, kunskaper och färdigheter.
Förmedlar och tar till sig metoder, kunskaper och färdigheter med efterföljande reflektion/diskussio. Tar del av andras metoder, kunskaper och färdigheter med efterföljande diskussion och reflektion. Nyvunnen kunskap syns i undervisningen.
Förmedlar och tar till sig metoder, kunskaper och färdigheter med efterföljande reflektion/diskussion. Har ett systematiskt sätt att reflektera över metoder, kunskap och färdigheter. Bidrar aktivt till en lärande organisation.
Tar ansvar för den egna kom- petensutvecklingen i dialog med rektor/förskolechef. Söker aktivt ny kunskap genom ex. forskning och beprövad er- farenhet, som efter kritisk granskning kommer verksam- heten till del.
Tillvaratar sin möjlighet till kompe- tensutveckling utifrån egna behov.
Tillvaratar sin möjlighet till kompe- tensutveckling utifrån egna behov. Delger sina erfarenheter till några få. Visar visst intresse för aktuell forskning.
Utnyttjar sin möjlighet till och tar ansvar för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och visioner. Delger sina erfarenheter till flera. Visar intresse för aktuell forskning inom sitt ämnesområde.
Utnyttjar sin möjlighet till och tar ansvar för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och visioner. Reflekterar över innehållet i förhållande till verksam- heten. Delger aktivt innehållet till övrig verksamhet. Är uppdaterad med aktuell forskning som kommer hela verksamheten till del.
Har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt såväl i sitt arbete som i synen på verksamheten.
Ser problem i verksamheten.
Ser problem i verksamheten och nämner att de bör lösas. Exklu- derar sig själv.
Ser lösningar och försöker genom- driva dessa. Inkluderar sig själv.
Ser lösningar och samarbetar med andra för att hitta de bästa lösningarna.
Verkar för en god utbildningsmiljö, vilket avser en god studiemiljö, som lämpar sig för studie och främjar barns/elevers lärande.
Håller god ordning i klassrummet/ avdelningen.
Skapar en lärandemiljö som inspirerar till lärande. Kommer med förslag till miljöförbättring i gemensamma utrymmen.
Skapar och anpassar en trygg lärandemiljö som inspirerar till lärande. Förändrar miljön kontinuerligt utifrån det arbete som bedrivs samt barns/ elevers behov. Genomdriver miljö- förbättring i gemensamma utrymmen.
Skapar och anpassar en trygg lärandemiljö som inspirerar till lärande. Förändrar miljön kontinuer- ligt utifrån det arbete som bedrivs samt barnets/elevens behov. Genomdriver miljöförbättring i gemensamma utrymmen. Har ett långsiktigt tänk vad gäller optimal utbildningsmiljö.

Medarbetarskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samarbetar i arbetslaget och i andra konstellationer såsom ämnesgrupper elevvård och ledning.
Fungerar i olika konstellationer och gör sin del av jobbet. Tar ingen hjälp av andra yrkeskatego- rier. Bedriver ingen kollegial feedback.
Fungerar i olika konstellationer och gör sin del av jobbet. Kan ta på sig nya arbetsuppgifter i gruppen för att lösa ett problem. Tar viss hjälp av andra yrkeskatego- rier. Bedriver viss kollegial feedback.
Fungerar i olika konstallationer och gör sin del av jobbet. Tar självmant på sig nya arbetsuppgifter i gruppen för att lösa ett uppdrag. Tar hjälp av andra yrkeskatego- rier. Bedriver kollegial feedback.
Utgår från att vi är en enhet och ser alltid vikten av att hjälpas åt och tar därmed ett stort ansvar. Initierar självmant kontaktytor. Söker aktiv hjälp av annan yrkeskate- gori med specialkompetens. Bedriver kollegial feedback utanför enheten.
Är ett föredöme för barn/elever och personal i skolans/förskolans arbete för likabehandling, jäm- ställdhet och kulturell mångfald.
Är medveten om enhetens arbete kring likabehandling, jämställdhet och kulturell mångfald.
Är medveten om enhetens arbete kring och upprättande av likabehandlingsplan. Eftersträvar jämställdhet och kulturell mångfald.
Är medveten om sitt agerande och sin roll som förebild i enlighet med enhetens likabehand- lingsplan. Arbetar aktivt för kulturell mångfald och jäm- ställdhet. Visar förståelse för värdet av mång- fald och respekt för skillnader.
Är medveten om och aktiv i sitt agerande och sin roll som förebild i enlighet med enhetens likabehandlinsplan, jämställdhet och kulturell mångfald. Visar hög förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader.

Utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetar med kontinuerlig kvalitetsutveckling för att skapa förbättringar inom förskola/skola.
Tar del av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs på enheten.
Arbetar till viss del med att systema- tiskt kvalitetsutveckla sitt egna arbetsområde.
Arbetar med systematisk kvalitetsutveckling som kommer hela enheten till del.
För en aktiv dialog och kommer med förslag till förbättringar som kan komma andra enheter till del. Upptäcker, analyserar och föreslår utvecklingsområden till det systematiska kvalitetsarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: