Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-06-02 15:24 i Segerstaskolan Knivsta
Bedömning för åk F-3 i nivå 1-3.
Grundskola F – 3 Svenska

Matriser visar bedömning i svenska för årskurs F-3 i tre nivåer. Bedömningen berör skriva, läsa och tala-lyssna och samtala.

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avkodning
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på et i huvudsak fungerande sätt
Du läser bekant och elevnära texter med flyt och använder olika sätt för att läsa och förstår en text.
Du kan alla bokstäver och kan läsa själva och förstår det eleven läser och kan berätta vad det handlar om.
Du läser bekant och elevnära texter med flyt och använder olika sätt för att läsa och förstår en text.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återgå några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan förstå vad texten handlar om när någon läser för dig.
Du förstår det du läser och kan berätta vad texten handlar om.
Genom att kommentera och återge vidar du förståelse för det viktig i berättelser och faktatexter.
Ny aspekt
Reflektion: Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter.
Du kan reflektera och föra enkla resonemang kring den gemensamma läsningen.
Du återger en egen reflektion kring den lästa texten med hjälp av läraren.
Du kan reflektera och föra enkla resonemang över egna erfarenheter i samband med den lästa texten.
Informationssökning
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner
Du kan reflektera och föra enkla resonemang kring den gemensamma läsningen.
Du återger en egen reflektion kring den lästa texten med hjälp av läraren.
Du kan reflektera och föra enkla resonemang över egna erfarenheter i samband med den lästa texten.

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framför egna åsikter.
Du kan med lärarens hjälp samtal om elevernas frågor och ämnen.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen samt ge kommentarer och framför egna åsikter med hjälp av läraren.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framför egna frågor och åsikter.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan med lärarens hjälp samtal om elevernas frågor och ämnen.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen samt ge kommentarer och framför egna åsikter med hjälp av läraren.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framför egna frågor och åsikter.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår
Du kan med lärarens hjälp berätta om vardagliga händelser
Du kan berätta om vardagliga händelser så att kamrater förstår innehållet.
Du kan berätta och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Instruktioner
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner
Du kan med lärarens hjälp ge och ta emot muntliga instruktioner.
Du är på god väg att kunna ge och ta enkla instruktioner.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantverk
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva enkla texter med hjälp av läraren.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Skiljetecken
I texter kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken stava ord som eleven själv använder som ofta är vanligt förekommande i elevnära texter.
Du är på väg att använda stor bokstav och punkt.
Du är på god väg att använda stor bokstav, punkt. Du är på väg att använda frågetecken, samt att kunna stava till förekommande ord.
Du kan använda storbokstav, punkt och frågetecken. Samt att stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekomamnde i elevnära texter.
Berättelsers struktur
De berättande texter som eleven skriver har tydligt inledning, handling och avslutning
Du är på väg att känna till strukturerna i en berättande text.
Du skriver berättande texter med inledning, handling och avslut.
Du skriver berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut.
Informationssökning
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan med stöd av läraren söka information i en text och med stöd av läraren återge vissa delar av innehållet i en enkel faktatext.
Du är på väg att kunna söka information ur någon anvisad text och återger vissa delar av innehållet i en enkel fakta text.
Du kan söka information ur en anvisad text och återger viktiga delar av innehållet i en enkel faktatext.
Ord- och begrepps förståelse
Texterna innehåller  grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Du kan med stöd av läraren söka information i en text och med stöd av läraren återge vissa delar av innehållet i en enkel faktatext.
Du är på god väg att ge dina texter ord och begrepp så att så att innehållet klart framgår.
Dina texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används för att innehållet klart framgår.
Ny aspekt
Förtydliga texter med bild Genom att kombinera sin texter med bild kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Du är på god väg att kombinera dina texter med bilder som till viss del förstärker budskapet.
Du är på god väg att kunna kombinera dina texter med bilder som då till viss del förstärker och förtydligar dina kunskaper.
Genom att kombinera dina texter med bilder kan du till viss del förstärka och förtydliga dina budskap.
Bearbeta texter
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt.
Du är på att kunna bearbeta dina texter utifrån lärarens respons.
Du kan utifrån givna frågor och lärarens respons bearbeta dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: