Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris idrott och hälsa åk4-6 Kollaskolan

Skapad 2016-06-10 09:26 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa - syfte

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6   Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6   Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6   Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6   Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Lekar och spel
 • Idh  4-6
Jag deltar till viss del i lekar och spel såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra. Jag börjar kunna hantera med och motgångar.
Jag deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag hanterar med- och motgångar.
Förstå och följa regler
 • Idh  1-3
Jag känner till några regler i enklare lekar och spel och följer dem till viss del.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem relativt väl.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem.
Motorik
 • Idh
 • Idh  4-6
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera. Jag anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rytmik
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Simning (endast åk 4-6)
 • Idh  4-6
Jag deltar i simundervisningen
Jag känner mig trygg i vattnet och kan förflytta mig med relativt god simteknik
Jag har god vattenvana och uppnår kunskapsmålen för åk 6, dvs 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, kan trampa vatten, flyta, dyka samt simma under vatten.
Hantering av nödsituationer vid vatten
 • Idh  4-6
Har deltagit i undervisning om isvett och badvett.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar och har viss kännedom om säkerhet och hänsynstagande vid uteverksamhet Jag har viss kännedom om lämplig klädsel vid uteverksamhet.
Jag deltar och har kännedom om säkerhet och hänsynstagande vid uteverksamhet Jag har kännedom om och använder oftast lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag deltar och tillämpar mina kunskaper om säkerhet och hänsynstagande vid uteverksamhet Jag tillämpar mina kunskaper om lämplig klädsel vid uteverksamhet.
Allemansrätten
 • Idh  4-6
Jag har viss kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om och kan tillämpa allemansrättens grunder.
Orientering
 • Idh  4-6
Jag förstår hur en karta är uppbyggd och fungerar och kan till viss del orientera mig i min närmiljö, ex. klassrum och skolgård.
Jag kan orientera mig i min närmiljö, och förstår enkla kartskisser, t.ex skolgårdskartor och skattkartor. Jag har kännedom om väderstrecken och om kartans färger
Jag förstår de vanligaste karttecknen. Jag kan passa kartan. Jag kan orientera mig i bekant skog
Hälsa
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.)
Jag kan till viss del använda ord och begrepp för att beskriva mina erfarenheter av vad träning innebär för ex. puls, andning och känsla i kroppen.
Jag kan använda ord och begrepp för att beskriva mina erfarenheter av vad träning innebär för ex. puls, andning och känsla i kroppen.
Förebyggande av skador
Jag känner till varför det är viktigt att värma upp innan träning för att förebygga skador.
Jag känner till varför och hur jag kan värma upp innan träning för att förebygga skador.
Jag känner till varför och kan på ett varierat sätt värma upp innan träning för att förebygga skador.
Ansvar - utrustning
 • Idh
Jag kommer ombytt till lektionerna och har med mig rätt utrustning
Ansvar - hygien
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag förstår betydelsen av att sköta min hygien i samband med idrottsaktiviteter och visar detta genom att komma ombytt och duscha efter idrottslektionen
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
Jag tar visst ansvar för mig själv under genomgångar och behöver utveckla min förmåga att lyssna och ta in instruktioner. Ex vara uppmärksam och lyssna vid samling, samt tala i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar oftast eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: