Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stöd i SO-bedömningen gällande elevernas förmågor. inför år 9

Skapad 2016-06-13 23:30 i Västra skolan Falun
Denna bedömning är ett stöd för både eleven och lärarna gällande hur långt eleverna har nått i sina förmågor. Till denna del ska sedan deras omdömen kopplas ihop och i ett senare skede leda till vilka förmågor eleverna behöver utveckla.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap Historia SO (år 1-3) Geografi

Denna bedömning är ett stöd för både eleven och målsmän samt lärarna gällande hur långt eleverna har nått i sina förmågor. Bedömningen grundar sig på de ämnen de berör.

Jag har en grund...
Vilket innebär E
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Vilket innebär C
Jag tillämpar...
Vilket innebär A
Resonemang
Underbyggda resonemang. Denna del återkommer i alla nedan nämnda kriterier
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.

Anteckningar:

Jag har en grund...
Vilket innebär E
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Vilket innebär C
Jag tillämpar...
Vilket innebär A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: