👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i svenska

Skapad 2016-09-02 21:26 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
En övergripande matris i ämnet svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska

En övergripande matris i ämnet svenska.

På väg mot...
Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Muntlig redogörelse
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Klarar väl att hålla sig till ämnet. Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Samtala
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet och turas om. För till viss del samtalet framåt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del relativt väl upprätthåller samtalet och turas om. För samtalet framåt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del, väl upprätthåller samtalet och turas om. Fördjupar eller breddar samtalet.
Läsa
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenlig och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa läsförståelse
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring böckers budskap
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva med struktur och språklig variation
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna skriva olika slags texter med begripligt och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Uppbyggnaden går att följa.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Uppbyggnaden är tydlig. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Uppbyggnaden lyfter texten. textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
Eleverna behöver stöd för att I texterna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket förstör inte förståelsen. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen. Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte förstör förståelsen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Ordvalet är passande och höjet texten kvalitet. meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
Skriva (gestaltningar och handling)
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att skriva texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Räknar upp händelser.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Förmedlar och värderar/utvecklar dessa.
Kombinera text och bildanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak och fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Sammanställningar
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna skriva sammanställningarna med enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 6
Dessutom kan eleven ge enkla/utvecklade/väl- utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven väl- utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Källor
 • Sv  E 6
Eleven behöver stöd för att kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla/resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Språkliga varianter
 • Sv  E 6
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Ny rubrik

På väg mot...
Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse