Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - naturorineterande, F-3 Gärsnäs skola

Skapad 2016-09-03 10:15 i Gärsnäs skola Simrishamn
Matris för F-3 NO enligt Lgr11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet och till kunskapskraven. Sist finns en matris för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

NO

Genom undervisningen i ämnet fysik, biologi och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • NO   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Ny nivå

Du har utvecklat förmågan

Ny nivå
Året runt i naturen
 • NO   3
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag känner igen och kan namnge några olika blommor, träd och djur som finns i naturen.
Jag vet i vilken ordning årstiderna kommer.
Jag visar att jag kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Jag kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Jag kan berätta om enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Året runt i naturen
Jag vet att solen är större än jorden som i sin tur är större än månen.
Jag vet att jorden kretsar runt solen.
Jag kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Jag kan berätta om månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Jag förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas.
Jag kan göra enkla sorteringar av några djur och växter
Kropp och hälsa
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag kan namnge några kroppsdelar.
Jag vet att maten är viktig för kroppen.
Jag kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
Jag kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Jag förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.
Jag kan diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kraft och rörelse
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Jag visar att jag förstår något av begreppen, genom att koppla begrepp med händelse (tex friktion till åkning i rutschkanan).
Jag kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Jag kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av och berätta hur jag har tänkt.
Jag kan nämna någon egenskap hos vatten eller luft.
Jag kan berätta om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Jag vet att det finns lösningar och blandningar och vet att man kan separera dem.
Material och ämnen i vår omgivning
Jag kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Människors användning och utveckling av olika material genom historien.
Jag kan nämna någon upplevelse av ljus eller ljud.
Jag kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Jag berätta om kan Vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Jag kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag lyssnar och visar att jag är aktiv genom att reflektera och t.ex ställa frågor som hör till ämnet.
Jag kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag deltar i fältstudier, observationer och i enkla undersökningar i närmiljön.
Jag utför fältstudier, observationer och enkla undersökningar med kamrat och/ eller lärastöd.
Jag dokumenterar naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Jag kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som jag deltagit i.
Jag kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Jag kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Jag kan dessutom dokumentera mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda
Kunskapskrav
för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökandearbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: