Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2016-09-16 08:55 i Söderskolan Helsingborg
Lämplig att använda i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
  • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och att finna viktigaste information som behövs för att lösa problemet.
Behöver hjälp med vissa delar (förståelse eller information) för att förstå problemet samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast den lämpligaste informationen för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller hantera lämplig metod.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metod, förstå inte alltid sambandet mellan metoden och problemets lösning. Förklara delvis hur man tänkt men vissa steg i lösningen saknas .
Väljer en metod som fungerar, men inte alltid den lämpligaste utifrån situationen/problemet. Förklara hur man löser problemet genom att visa på de olika stegen fram till lösningen.
Har flera metoder för att lösa problemen. Provar mellan olika sätt vid behov. Väljer den mest lämpligaste metoden. Förklara hur man löser problemet genom att visa på de olika stegen fram till lösningen.
Behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet. (t.ex. resonerar kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften)
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. jämföra svaret i förhållande till uppgiften.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder att lösa problemet på, jämföra svaren och resonera kring vad som är rimligt.
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
  • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att försöka lösa uppgiften. Behöver t.ex. konkret material (kottar eller bilder) eller tydliga instruktioner som hjälp.
Behöver viss hjälp med att välja och/eller använda lösningsmetod.
Väljer och använder en lämplig metod för att lösa uppgiften, men inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder den mest lämpliga metoden för att lösa uppgifter.
ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP
Förtrogenhet med innebörden av ett begrepps definition, t.ex. att upptäcka och lära sig vad som är karaktäristiskt eller gemensamt för en grupp begrepp. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden.
  • Ma
Känner igen olika begrepp men använder ett vardagligt språk t.ex. "plussar" eller fyrkant.
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck för att beskriva t.ex. geometriska former och metoder. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, gripbart och åskådligt (konkret) material eller bilder.
Använder olika matematiska begrepp för att beskriva eller förklara i bekanta sammanhang. Ger exempel på likheter och skillnader mellan olika begrepp t.ex. kvadrat och rektangel
Använder olika matematiska begrepp på ett lämpligt och korrekt sätt. Förklarar samband mellan olika begrepp t.ex.addition och multiplikation
RESONERA (föra och följa matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
  • Ma
Gör ett försök att föra en matematisk tankegång saknar metoder för att komma vidare.
För en matematisk tankegång som kan vara svår att följa.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor samt för resonemanget vidare.
Gör ett försök att följa ett matematiskt resonemang men saknar förståelse för metoder.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som inte alltid är viktiga i sammanhanet.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och för resonemanget vidare.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
  • Ma
Använder egna ord för att beskriva och förklara t.ex. vardagsuttryck som "plussa" .
Använder ett matematiskt språk och symboler (väl kända ord och begrepp) blandat med vardagsuttryck.
Använder oftast ett matematiskt språk t.ex. addera och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer.
Behöver stödfrågor för att redovisa muntligt.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: