Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödsleskolans bedömningsmatris Idrott & Hälsa 4-6

Skapad 2016-09-29 09:14 i Rödsleskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Röra sig i lek, spel och idrott på årskurs-anpassad nivå.
Insats krävs, se kommentar.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Röra sig i dans och rörelse till musik på en årskursanpassad nivå.
Insats krävs, se kommentar.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktivteter och hur aktiviteterna påverkar hälsa och fysisk förmåga på årskursanpassad nivå.
Insats krävs, se kommentar.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Orientera i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå.
Insats krävs, se kommentar.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Anpassa aktiviteter ute
Insats krävs, se kommentar.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Förebygga skador vid lekar, spel och idrott anpassat för årskursen.
Insats krävs, se kommentar.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Hantera nödsituationer vid vatten anpassade för årskursen:
Insats krävs, se kommentar.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Simkunnighet:
Insats krävs, se kommentar.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: