Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nya språket lyfter" 2016 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Skapad 2016-10-07 12:28 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Nya språket lyfter).
Grundskola 1 – 3

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Nya språket lyfter).

Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Eleven...
Avstämning A - Läsa
.. kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
.. urskiljer ord i meningar.
.. har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
.. läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
.. visar förståelse för innehållet.
Avstämning A - Skriva
.. prövar att skriva för att lära.
.. har skrivriktningen klart för sig.
.. utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
.. kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
.. bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Avstämning B - Läsa
.. är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
.. läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
.. stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
.. läser om och rättar sig själv vid behov.
.. visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
.. börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning B - Skriva
.. skriver text med enkel handling.
.. gör mellanrum mellan orden.
.. visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
.. kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
.. skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Avstämning C - Läsa
.. läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
.. utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
.. rättar sig själv vid läsning.
.. läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
.. läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
.. drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning C - Skriva
.. skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
.. skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
.. söker och hämtar information från någon anvisad källa.
.. kan stava många för eleven vanliga ord.
.. använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: