Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2016-10-20 17:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bedömningsmatrisen användas som stöd i bedömningen i ämnet svenska. I ämnet ingår förmågan att förstå det du läser och hör,(läsning) din förmåga och deltaga muntligt i resonemang och diskussioner (tala), samt din förmåga att uttrycka dig på ett rikt och varierat och grammatiskt korrekt sätt(skriva).
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömningsmatrisen kommer att användas som stöd i bedömningen i ämnet svenska. I ämnet ingår förmågan att förstå det du läser och hör,(läsning) din förmåga och deltaga muntligt i resonemang och diskussioner (tala), samt din förmåga att uttrycka dig på ett rikt och varierat och grammatiskt korrekt sätt(skriva).

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
Uttrycker dig med ett enkelt språk för att beskriva och berätta om t.ex. kända ämnen, fritidsintressen Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta och beskriva med både helhet och detaljer. Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
KOMMUNICERA I SAMTAL
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog med andra
Du deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Du fördjupar dem genom att till exempel föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Tolka och förstå text*. Analysera innehåll i texter* av olika slag. Förstå och reflektera över sammanhang i text*. Jämföra olika sorters texter*. (*Text = läst, hört, sett)
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter, anpassade efter ålder. Är ibland i behov av stöd för att ha förståelse för budskap som ges "mellan raderna"
Läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Har förmåga att läsa "mellan raderna"
Se kopplingar mellan elevnära texters budskap och sina egna erfarenheter
Behöver stöd för att kunna reflektera kring det upplevda* och för att framföra egna åsikter.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk i korta, enkla texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att t.ex. skriva texter av olika slag. Utvecklar ditt budskap genom att t.ex. beskriva och förklara. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter av olika slag. Utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att skriva olika detaljerade texter. Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk och anpassar dig efter olika situationer. Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och röd tråd i tal och skrift.
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå budskapet. Behöver hjälp med att bearbeta texten/informationen.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå budskapet. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner.
Det finns språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/ respons.
Texten har få eller inga fel. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten/ informationen på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: