Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska/so Faktauppsats

Skapad 2017-01-27 10:15 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Geografi

Under ett antal veckor har eleverna arbetat med att skriva en faktauppsats. Detta kopplades ihop med den första delen av avsnittet Livsmiljöer.
Vi inledde med en genomgång hur man skriver en uppsats, därefter fick eleverna ett stort antal ämnen (geografi/Livsmiljöer) att välja mellan för att sedan börja sitt arbete. Arbetet har bedömts både i ämnet geografi och svenska.

Bedömningsgrund

Använda källor
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Val av källor
Använder endast en källa och den består av enkla texter.
Använder de källor som läraren presenterat samt ytterligare någon eller några källor.
Kan söka fram egna källor med relevant information.
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig och relevant information.
Tolka och förstå källor
Behöver hjälp med att använda källorna på rätt sätt.
Sammanställer information från källor och visar förståelse för innehållet. Använder tabeller, kartor och bilder.
Sammanställer och kombinerar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder med försök till tolkning.
Sammanställer, kombinerar och tolkar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder på ett tolkande sätt.
Redovisa källor
Källförteckning saknas.
Källorna är ofullständigt redovisade.
Källorna är redovisade
Källorna är korrekt redovisade.
Värdera källor
Försök till värdering finns.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är utförligt värderad.

Helhetsförståelse
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Urval av fakta
Väljer ut fakta som inte passar i sammanhanget. Behöver hjälp med urval av fakta.
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att avgöra vad som är väsentligt.
Faktaurvalet är anpassat till ämnesområdet. Väsentlig information redovisas.
Faktaurvalet är genom-tänkt, tydligt anpassat till uppgiften och belyser ämnesområdet ur flera perspektiv.
Förmåga att sammanfatta och förklara
Fakta redovisas utan sammanfattning och förklaringar.
Försök till sammanfattning och förklaringar finns.
Fakta sammanfattas till en helhet och förklaringar finns.
Fakta används för att underbygga egna teorier. Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse.
Förmåga att jämföra
Jämförelser saknas.
Jämförelser förekommer.
Relevanta jämförelser finns.
Relevanta jämförelser ingår naturligt i texten.
Förmåga att argumentera och dra slutsatser
Argument och slutsatser saknas.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Argumenten är väl underbyggda och leder till egna slutsatser med stöd av faktaurvalet.

Presentation av arbetet (arbetets utformning)
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Disposition
Endast avhandling finns.
Inledning, avhandling och avslutning finns.
Tydlig inledning, avhandling och avslutning finns.
De olika delarna länkas naturligt till varandra.
Texten i sin helhet
Texten är till stor del kopierad. Röd tråd saknas. Styckeindelningen är bristfällig. Texten innehåller språkliga brister som påverkar innehållet.
Omformuleringar och avskrifter förekommer. Början och slutet passar till ämnet Styckeindelning/ underrubriker finns. Språkliga brister finns men texten är till stor del bearbetad.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig ansats till röd tråd finns. Styckeindelningen är genomtänkt. Texten har få språkliga brister.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig röd tråd finns genom hela arbetet. Styckeindelningen är korrekt och väl genomtänkt. Texten har få språkliga brister.

Ansvar och planering
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förmåga att planera och ta ansvar för arbetet
Egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt saknas.
Tillräcklig drivkraft för att färdigställa arbetet finns. Kan behöva hjälp med vissa moment.
Har egen drivkraft. Planerar och arbetar självständigt.
Har stark egen drivkraft och kreativitet. Planerar och arbetar självständigt inom given tidsram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: