Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i läs - och skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2017-04-22 09:11 i Gantofta skola Helsingborg
Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling åk 1 - 3.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Skolverkets bedömningsstöd i läs - och skrivutveckling åk 1-3

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Läsa
DU........
kan namnge i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Du......
urskiljer ord i meningar.
läser enkla meningar med flyt.
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
DU.....
läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
korrigerar dig själv vid behov.
DU....
prövar att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning.
läser för det mesta om och rättar dig själv vid behov.
läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du....
visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du....
visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån dina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Samtliga punkter är avklarade
Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
SKRIVA
Du....
har skrivriktningen klar för dig.
skriver så att texten är läslig för dig själv och andra.
skriver läsligt med gemener och versaler.
Du...
prövar att skriva för att kommunicera.
skriver text för att kommunicera.
skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning (röd tråd och i huvudsak fungerande handling).
Du...
utforskar skrivandet genom att använda versaler och / eller gemener.
använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår (blir begripligt).
Du....
gör ofta mellanrum mellan orden.
gör mellanrum mellan orden.
söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du....
kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
kan stava några vanligt förekommande ord.
kan stava många för dig vanliga ord.
Du.....
bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.
Samtliga punkter är avklarade
Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: